Menu
  Información
  Abónese
  Servicios Gratuitos
  Ayuda
  Mapa del sitio
  Contactar
 Demostración

 Solicitar una
 demostración

 E-mail  

 Abonados

 Acceso usuarios

 usuario  
 contraseña  

 


Legislación básica
 

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1996, de modificación de los Estatutos del Colegio de Profesores y Licenciados en Educación Física de Cataluña.


Vista l'Ordre de 29 de maig de 1987, publicada al DOGC núm.
1020, de 20.7.1988, per la qual es va declarar l'adequació a
la legalitat i es va ordenar la inscripció en el Registre de
col·legis professionals de Catalunya i la publicació dels
Estatuts del Col·legi de Professors i Llicenciats en
Educació Física de Catalunya;

Vista la modificació de l'article 3 dels Estatuts aprovada
en l'Assemblea general extraordinària de data 29 de maig de
1996;

Vistos la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de col·legis
professionals, i el Decret 329/1983, de 7 de juliol,
d'aprovació del Reglament que la desplega; el Decret
213/1983, de 31 de maig, pel qual es deleguen en el
conseller de Justícia funcions atribuïdes al Departament de
la Presidència; la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret
184/1994, de 26 de juliol;

Atès que l'article modificat s'adequa a la legalitat;

Atès que el present expedient ha estat promogut per persona
legitimada, que s'han aportat els documents essencials i que
s'han complert tots els tràmits establerts;

D'acord amb el que estableixen els articles 79 i 80 de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment
i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya;

A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats
Jurídiques,

Resolc:

-1 Declarar l'adequació a la legalitat de la modificació de
l'article 3 dels Estatuts del Col·legi de Professors i
Llicenciats en Educació Física de Catalunya i disposar la
seva inscripció al Registre de col·legis professionals de la
Generalitat de Catalunya.

-2 Disposar que es publiqui la modificació dels Estatuts
esmentats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 4 de desembre de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Annex

Article 3
El Col·legi de Professors i Llicenciats en Educació Física
de Catalunya té el domicili a la ciutat de Barcelona, al
carrer de Provença, 500-502, entresòl, 4a. Aquest domicili
es podrà modificar per acord del mateix Col·legi, aprovat en
Assemblea general.


Magislex® Servicio de legislación educativa
      © 2021 Siena, S.A.