Menu
  Información
  Abónese
  Servicios Gratuitos
  Ayuda
  Mapa del sitio
  Contactar
 Demostración

 Solicitar una
 demostración

 E-mail  

 Abonados

 Acceso usuarios

 usuario  
 contraseña  

 


Legislación básica
 

DECRETO 25/2008, de 29 de enero, por el que se establece la ordenación curricular de las enseñanzas de música de grado profesional y se regula la prueba de acceso.
PARTE I


L'article 131.3.c) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi corresponents, incluent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, les administracions educatives competents han d'establir el currículum dels diferents ensenyaments que s'hi regulen, de les quals el Govern ha de fixar prèviament els aspectes bàsics curriculars.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix els ensenyaments musicals en tres graus: ensenyaments elementals, ensenyaments professionals i ensenyaments superiors.

El currículum dels ensenyaments de grau professional que estableix aquest Decret recull els aspectes bàsics curriculars expressats en el Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de música, regulats per la Llei orgànica esmentada, i substitueix l'aprovat l'any 1994. Cal destacar que el Decret 331/1994, de l'ordenació curricular dels ensenyaments musicals de grau mitjà va significar un gran avenç en l'organització de l'ensenyament respecte la interpretació individual i col·lectiva de l'instrument, la voluntat que l'alumnat visqués en el centre situacions similars a les del món professional, i la responsabilitat de posar els fonaments per cursar amb èxit el grau superior.

La música té cada vegada una presència més gran en tots els àmbits de la societat, gràcies a l'increment de l'oferta cultural, els avenços tecnològics i els mitjans de comunicació. En l'àmbit educatiu, aquesta realitat es concreta en la consolidació de la presència de la música en les estructures curriculars, tant de l'ensenyament de règim general, amb una formació bàsica que desenvolupa la sensibilitat musical de l'alumnat, com de l'ensenyament de règim especial de música, que ofereix una formació musical especialitzada que prepara a l'alumnat per a participar activament en activitats culturals.

La formació i la pràctica musical tenen innegables valors. L'activitat musical, a més d'implicar el domini del llenguatge musical i la tècnica de l'instrument, comprèn el desenvolupament d'altres qualitats personals que no són exclusives del camp musical com són, entre altres, el desenvolupament de l'expressivitat, la creativitat, la memòria, la consciència corporal, el pensament abstracte, l'actuació davant d'un públic, i les tècniques d'estudi que inclouen la planificació i l'autoavaluació, qualitats que són totes elles positives per a la formació general de la persona.

La finalitat dels ensenyaments professionals de música és la de donar a l'alumnat la capacitació musical necessària tant per afrontar la pràctica musical de manera autònoma, com per optar per la continuïtat dels estudis musicals en el grau superior amb l'orientació i preparació suficients, a més de potenciar en tots els àmbits els valors propis i específics de la pràctica i l'estudi de la música, entre aquests l'excel·lència, la creativitat i la innovació, la comunicació, el treball en equip i els valors humans, cabdals en la formació general dels joves i de les joves, continuïn o no la seva vinculació a l'estudi o a l'exercici professional de la música.

En aquest Decret hi destaquen diverses novetats. D'una banda es redueixen les hores lectives en totes les especialitats, amb la voluntat de facilitar i fer compatible d'una manera real l'accés als estudis professionals de música i la seva compaginació amb els estudis de règim general. Especialment l'atribució d'hores a les matèries de llenguatge musical i harmonia impulsa una renovació metodològica en l'ensenyament/aprenentatge de la pràctica instrumental.

D'altra banda, es potencia el principi d'autonomia de centres, enfortint i augmentant el seu grau de responsabilitat i compromís, amb la flexibilització del currículum que es proposa obert, amb un nombre d'hores lectives a disposició de cada centre molt superior al que establia el decret anterior, amb la finalitat d'elaborar projectes educatius propis, i incentivar el desenvolupament de la creativitat i la implicació dels equips de professors i professores que l'han d'implantar.

En aquest sentit, s'organitzen els horaris a fi que permetin potenciar la interrelació entre les diferents especialitats, i facilitar l'organització dels centres.

Així mateix, s'estableixen continguts transversals de diferents assignatures, amb la idea de conjugar comprensió i expressió, coneixement i realització, reforçar l'aplicació pràctica dels conceptes teòrics en benefici de versions més fonamentades de les obres interpretades, potenciar el treball de la memòria i la improvisació, i consolidar l'aprenentatge dels conceptes més teòrics.

Per últim, s'incorpora al currículum la guitarra elèctrica, així com l'itinerari de la música moderna i el jazz, amb el currículum de l'assignatura d'harmonia diferenciat.

Aquest Decret s'ha tramitat d'acord amb el que disposa l'article 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Educació, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Estructura

Els ensenyaments professionals de música s'estructuren en un grau de sis cursos acadèmics de durada.

Article 2

Objectiu

El currículum dels ensenyaments professionals de música té com a objectiu l'assoliment de les competències següents:

2.1 Competències generals:

a) Conèixer el patrimoni musical i comprendre la seva contribució en el marc cultural i social.

b) Cultivar la capacitat d'anàlisi i valoració de la qualitat musical.

c) Forjar un criteri artístic propi, fonamentat en el coneixement, l'audició i la pràctica musical.

d) Desenvolupar la sensibilitat musical com a mitjà d'enriquiment personal, i extreure'n els aspectes més idonis per al propi creixement.

e) Adquirir consciència de les pròpies capacitats i limitacions, a fi de desenvolupar les estratègies de treball adequades per aconseguir el màxim rendiment, fomentant una planificació de l'estudi coherent i la capacitat d'autoregular el desenvolupament d'aquesta planificació.

f) Participar en activitats individuals i col·lectives que permetin l'experiència de comunicar i compartir la música amb els altres.

g) Entendre i saber expressar conceptes musicals en la seva terminologia específica.

2.2 Competències específiques:

a) Interrelacionar i aplicar els continguts i objectius de les assignatures de l'especialitat escollida, amb la finalitat d'aconseguir una expressió musical de qualitat.

b) Conèixer i dominar els aspectes fonamentals del llenguatge musical, les seves característiques, terminologia, funcions i transformacions en els diversos contextos històrics.

c) Conèixer i desenvolupar les tècniques de l'instrument o de la veu, i saber aplicar-les d'acord amb les exigències de l'execució i interpretació artística de les obres.

d) Valorar el domini del cos i la ment per utilitzar amb seguretat la tècnica i concentrar-se en l'audició i la interpretació, tot tenint cura i respecte pel propi cos.

e) Desenvolupar l'oïda interna com a base de l'afinació, de l'audició harmònica i de la creació i la interpretació musicals.

f) Fomentar l'adquisició de les capacitats intel·lectuals i els reflexes necessaris per poder fer front amb solvència les contingències pròpies de la realitat interpretativa.

g) Desenvolupar les tècniques de la lectura a vista, la transposició i la improvisació.

h) Cultivar un caràcter artístic personal que permeti crear versions pròpies de les obres interpretades, fonamentades en el coneixement dels aspectes teòrics i en el domini de la tècnica instrumental.

i) Contribuir a crear versions d'obres musicals interpretades en agrupacions sense direcció, treballant conjuntament per a obtenir una lectura col·lectiva, consensuada a partir de les aportacions individuals de cadascun dels seus integrants.

j) Participar en versions d'obres musicals interpretades en agrupacions amb direcció, essent capaç d'executar amb precisió les indicacions de la direcció.

k) Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de manera individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria, capacitat comunicativa.

l) Desenvolupar la capacitat autocrítica necessària per tal de fer de la pràctica instrumental i vocal, i de l'anàlisi d'aquest exercici, un espai d'aprenentatge.

Article 3

Especialitats

El grau professional dels ensenyaments de música té les especialitats següents:

a) Àrea d'instruments de l'orquestra. Especialitats:

Arpa

Clarinet

Fagot

Flauta travessera

Oboè

Saxofon

Trompa

Trompeta

Trombó

Tuba

Percussió

Violí

Viola

Violoncel

Contrabaix

b) Àrea d'instruments polifònics. Especialitats:

Acordió

Guitarra

Piano

Orgue

c) Àrea d'instruments de la música moderna i jazz. Especialitats:

Guitarra elèctrica

Baix elèctric

d) Àrea d'instruments de la música antiga, excepte Orgue. Especialitats:

Clavicèmbal

Flauta de bec

Instruments de corda polsada del Renaixement i del Barroc

Viola de gamba

e) Àrea d'instruments tradicionals. Especialitats:

Flabiol i tamborí

Tenora

Tible

Instruments de pua

f) Àrea de cant. Especialitat:

Cant

Article 4

Assignatures del currículum

4.1 Les assignatures del currículum poden ser:

a) Comunes

b) D'especialitat

c) Optatives

4.2 Assignatures

a) Assignatures comunes:

Instrument de l'especialitat/cant

Llenguatge musical

Harmonia clàssica o harmonia moderna.

b) Assignatures d'especialitat

b.1) Especialitats de l'àrea d'instruments de l'orquestra.

b.1.1) Vent fusta, vent metall i percussió: clarinet, fagot, flauta travessera, oboè, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, tuba, percussió.

Música de cambra

Orquestra

Banda

Conjunt (només per les especialitats de saxòfon i percussió)

b.1.2) Corda: violí, viola, violoncel, contrabaix.

Música de cambra

Orquestra

b.1.3) Arpa

Música de cambra

Orquestra

Conjunt

b.2) Especialitats de l'àrea d'instruments polifònics: acordió, guitarra, piano, orgue.

Música de cambra

Conjunt

Cor

Acompanyament

b.3) Especialitats dels instruments de l'àrea de música moderna i de jazz, l'àrea de la música antiga i l'àrea de la música tradicional.

Música de cambra

Conjunt

Cor

b.4) Especialitat de cant:

Música de cambra

Conjunt

Cor

Idiomes aplicats al cant

Interpretació i escena

c) Són assignatures optatives les que determini el centre amb les hores de lliure disposició.

c.1) Entre les assignatures optatives de cada centre, hi haurà les següents:

Educació corporal

Història de la música

Música i noves tecnologies

c.2) El Departament d'Educació podrà autoritzar altres assignatures optatives proposades pels centres, d'acord amb la coherència del seu projecte educatiu i l'oferta formativa que ofereixen, les quals, amb caràcter general, hauran de tenir una durada mínima de 30 hores.

Poden impartir-se amb una càrrega lectiva menor, no inferior a 15 hores, les assignatures optatives relatives a l'instrument complementari o a altres continguts sempre que se'n justifiqui l'adequació de la durada proposada.

c.3) La programació d'assignatures optatives per part dels centres, és potestativa pel que fa als cursos primer i segon, i és obligatòria en els cursos tercer, quart, cinquè i sisè. El nombre d'hores destinat en cada curs a les assignatures optatives es distribuirà de forma creixent al llarg d'aquests ensenyaments.

c.4) L'alumnat podrà cursar les assignatures optatives de qualsevol especialitat i curs d'acord amb el projecte curricular de cada centre. L'alumnat haurà de cursar en algun dels cursos, l'assignatura optativa d'Història de la Música.

c.5) Els centres docents poden desenvolupar, mitjançant assignatures optatives, perfils professionals, dins de cada especialitat, en els dos darrers cursos dels ensenyaments professionals de música.

Article 5

Currículum

5.1 S'entén per currículum del grau professional de música el conjunt d'objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació.

5.2 El currículum de les assignatures comunes i de les assignatures d'especialitat s'especifica a l'annex 1 d'aquest Decret.

5.3 Els mètodes pedagògics s'estableixen per cada centre en el marc del seu projecte educatiu.

5.4 Les finalitats de les assignatures optatives d'Educació corporal, Història de la música i Música i noves tecnologies, s'especifiquen a l'annex 2 d'aquest Decret. Cada centre, a partir d'aquestes finalitats, n'elaborarà el currículum i n'establirà la durada.

5.5 La càrrega lectiva de les especialitats es detalla a l'annex 3 d'aquest Decret.

Article 6

Llengua vehicular d'aprenentatge

6.1 El català s'utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge de l'ensenyament musical.

6.2 D'acord amb els organismes representatius d'Aran es fixarà l'ús de l'aranès en l'àmbit de l'ensenyament musical.

6.3 En qualsevol cas es respectaran els drets lingüístics individuals de l'alumne/a d'acord amb la legislació vigent.

Article 7

Projecte curricular de centre

7.1 El projecte curricular de cada centre haurà de completar i desplegar el currículum en el marc de la seva autonomia, d'acord amb aquest Decret, i haurà de ser elaborat i aprovat pel claustre del centre. Es pretén així potenciar l'activitat en grup del professorat i estimular la pràctica investigadora. En els centres sostinguts amb fons públics el projecte curricular serà aprovat i avaluat pel consell escolar.

7.2 El projecte curricular inclourà: les especialitats, els objectius de cada especialitat impartida, la seqüència i la distribució temporal dels continguts, els criteris generals per a l'elaboració de la programació i les opcions metodològiques, organitzatives i d'avaluació adoptades en relació amb el procés d'ensenyament-aprenentatge.

7.3 El projecte curricular inclourà criteris per adoptar mesures organitzatives per a la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge a partir de la informació aportada per l'avaluació.

7.4 Els centres, en el marc del seu projecte curricular, organitzaran l'horari escolar en què es distribueixen les activitats educatives, d'acord amb la normativa d'aplicació.

7.5 El professorat elaborarà la programació de cada assignatura en el marc del projecte curricular de centre i de les directrius determinades en aquest Decret.

7.6 A fi de permetre concrecions individuals ajustades als ritmes d'aprenentatge i singularitats de l'alumnat, el Departament d'Educació adoptarà, si escau, mesures oportunes d'adaptació del currículum a les necessitats educatives especials.

Article 8

Simultaneïtat d'estudis i adaptacions curriculars

8.1 El Departament d'Educació ha de coordinar l'organització i l'ordenació acadèmica entre els ensenyaments de música i els de règim general, ha de reglamentar els centres integrats, i ha d'establir les possibles convalidacions que afectin matèries optatives d'educació secundària obligatòria i de batxillerat.

8.2 El Departament d'Educació ha de regular les adaptacions curriculars encaminades a facilitar la simultaneïtat d'estudis.

Article 9

Tutoria i orientació

9.1 La tutoria i l'orientació seran activitats docents a realitzar pel professorat del centre.

9.2 El/la docent responsable de la tutoria, per tal de vetllar pel procés d'ensenyament-aprenentatge i per la formació individual de l'alumnat, coordinarà el professorat que intervé en la seva formació i intercanviarà informació amb la família de l'alumnat.

9.3 L'equip docent orientarà acadèmicament i professional l'alumnat.

Article 10

Avaluació

10.1 L'avaluació del procés d'aprenentatge serà contínua i integradora, i es durà a terme per a cada assignatura en referència als objectius establerts a l'annex 1 d'aquest Decret, i tenint en compte els objectius que el centre estableixi en el projecte curricular.

10.2 L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes la farà el conjunt del professorat que intervé en la formació de l'alumne/a, reunits en junta d'avaluació i coordinats per la persona tutora. Les decisions relatives a les qualificacions de les assignatures es prendran de manera col·legiada.

10.3 Els resultats de l'avaluació de cada assignatura del currículum s'expressaran per mitjà d'una escala de puntuació d'1 a 10 sense decimals, i serà necessària una qualificació mínima de 5 per considerar-la positiva.

10.4 L'alumnat pot recuperar les assignatures mitjançant la superació de les proves extraordinàries.

Article 11

Promoció

11.1 L'alumnat promocionarà de curs malgrat no hagi superat un màxim de dues assignatures, la recuperació de les quals les realitzarà en el curs següent. Si les assignatures no superades, d'un o més cursos, són tres o més, no podrà promocionar de curs i haurà de repetir-lo.

11.2 Si les assignatures avaluades negativament es refereixen a la pràctica de la música i tenen continuïtat en el curs següent, es podran considerar superades, si es donen simultàniament les següents condicions:

a) Superació de l'assignatura/es vinculades del curs següent.

b) Informe favorable de la junta d'avaluació.

11.3 En la resta de casos d'assignatures avaluades negativament l'alumnat haurà de dur a terme les activitats d'ensenyament-aprenentage corresponents a les classes de les assignatures no superades en el curs anterior. Les assignatures optatives avaluades negativament poden ser canviades, a sol·licitud de l'alumnat, amb el vistiplau de l'equip docent.

11.4 L'alumnat que quan acabi el sisè curs tingui tres o més assignatures pendents de superació, haurà de repetir la totalitat del curs. Si les assignatures avaluades negativament són com a màxim dues només caldrà que superi les assignatures pendents.

Article 12

Permanència

12.1 El límit de permanència en el grau professional de música és de:

Vuit anys per a qui accedeix a primer curs.

Set anys per a qui accedeix a segon curs.

Sis anys per a qui accedeix a tercer curs.

Cinc anys per a qui accedeix a quart curs.

Quatre anys per a qui accedeix a cinquè curs.

Tres anys per a qui accedeix a sisè curs.

No es podrà romandre més de dos anys en el mateix curs, excepte en el cas de sisè.

12.2 El Departament d'Educació, amb caràcter excepcional, a proposta de la direcció del centre i previ informe de la comissió avaluadora de l'alumna/e, podrà ampliar en un any la permanència en el grau professional, en supòsits greus que impedeixin el normal desenvolupament dels estudis.

12.3 El Departament d'Educació ha d'establir les condicions per a la matriculació, amb caràcter excepcional, en més d'un curs acadèmic.

Article 13

Accés als ensenyaments professionals de música

13.1 Per accedir als ensenyaments professionals de música cal superar la prova específica d'accés regulada pel Departament d'Educació.

13.2 Les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música tenen com a finalitat la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l'alumnat per iniciar els estudis en aquesta etapa.

13.3 La prova específica d'accés als ensenyaments professionals de música es convocarà anualment. La convocatòria establirà els centres, les dates, la composició de les comissions avaluadores, i les característiques concretes de la prova. La seva superació serà vàlida per a la matriculació, exclusivament en el curs acadèmic en què s'ha convocat.

Article 14

Proves d'accés

14.1 Les proves per l'accés al primer curs del grau professional constaran d'una prova especifica, composada de diverses parts, en què la persona aspirant demostri posseir la maduresa, condicions, coneixements i capacitat necessàries per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

14.2 Es podrà accedir a un curs de grau professional diferent del primer, sense haver realitzat cursos anteriors, prèvia superació d'una prova especifica, composada de diverses parts, en què la persona aspirant demostri posseir la maduresa, condicions, coneixements i capacitat necessàries per cursar amb aprofitament el curs corresponent.

14.3 Les puntuacions definitives s'ajustaran a la qualificació numèrica de 0 a 10 amb un decimal com a màxim. Caldrà obtenir una qualificació global de 5 per superar la prova.

14.4 Cada centre establirà, amb l'autorització prèvia del Departament d'Educació i d'acord amb el seu projecte curricular, les especialitats que es poden cursar en funció de les proves específiques d'accés superades.

Article 15

Admissió

15.1 Les places de cada especialitat s'assignaran per ordre decreixent de la puntuació obtinguda a les proves d'accés.

15.2 Si la demanda de places és superior a l'oferta de places de l'especialitat, s'adjudicaran prioritàriament a les persones que han superat les proves d'accés en el centre.

15.3 Si resten places vacants es podran adjudicar a les persones que han superat la prova en altres centres.

Article 16

Titulació

16.1 L'alumnat que superi els ensenyaments professionals de música obtindrà el títol professional de música, on hi constarà l'especialitat realitzada.

16.2 L'alumnat que, a més, superi les matèries comunes del batxillerat obtindrà el títol de batxiller, d'acord amb el previst a l'article 50.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

16.3 El Departament d'Educació determinarà el percentatge que correspon a la qualificació mitjana de l'expedient dels estudis professionals per a la determinació de la qualificació final de la prova d'accés al grau superior de música.

Article 17

Documents d'avaluació

17.1 Són documents d'avaluació dels ensenyaments professionals de música l'expedient acadèmic personal, les actes d'avaluació, el llibre de qualificacions i els informes d'avaluació individualitzats.

17.2 Dels documents d'avaluació, té la consideració de document bàsic el llibre de qualificacions.

17.3 Els documents d'avaluació han de dur les signatures fefaents de las persones que corresponguin en cada cas, amb indicació de la seva funció. Sota les signatures hi constaran el nom i cognoms respectius.

Article 18

Llibre de qualificacions

18.1 El llibre de qualificacions dels ensenyaments professionals de música és el document oficial que reflecteix els estudis cursats. Ha de contenir les qualificacions obtingudes per l'alumnat, la informació sobre la seva permanència en el centre i, si escau, sobre els trasllats de matrícula. Així mateix, hi ha de constar la sol·licitud, per part de l'alumnat, de l'expedició del títol corresponent, un cop superats els ensenyaments professionals de música.

18.2 El llibre de qualificacions s'ha de referir als estudis cursats dins d'una única especialitat. Pel que fa a l'alumnat que cursi més d'una especialitat, s'haurà d'emplenar un llibre de qualificacions per cadascuna de les especialitats cursades, i s'haurà d'indicar, si escau, a la pàgina .Estudis previs d'ensenyaments professionals en altres especialitats., les assignatures comunes superades i la qualificació obtinguda.

8.3 El Departament d'Educació ha d'editar el llibre de qualificacions, que haurà de tenir característiques anàlogues al dels altres ensenyaments artístics professionals.

Article 19

Llengües dels documents bàsics

Els documents bàsics d'avaluació s'han de redactar en català, i s'han d'expedir, en tot cas, en forma bilingüe quan ho demani l'alumnat, i hi haurà de contenir sempre el text en castellà si ha de tenir efectes fora de Catalunya, llevat que hagi de tenir efectes en el territori d'una Comunitat Autònoma on el català sigui cooficial.

Article 20

Procediment de compleció i custòdia

Correspon a la Inspecció d'Educació la supervisió del procediment de compleció i custòdia dels documents d'avaluació.

Article 21

Trasllat d'expedient

El trasllat de l'alumnat a un altre centre abans d'haver conclòs el curs comportarà l'emissió d'un informe d'avaluació individualitzat, en què es recollirà, a efectes del trasllat, tota la informació que sigui necessària per a la continuïtat del procés d'aprenentatge. L'ha de fer la persona tutora corresponent al curs que estigui fent l'alumnat, a partir de les dades facilitades pel professorat de les diverses assignatures, i s'ha de remetre pel centre d'origen al de destí juntament amb el llibre de qualificacions.Disposicions addicionals

Primera

S'autoritza el Departament d'Educació per dictar les instruccions relatives a l'autorització d'assignatures optatives.

Segona

S'autoritza el conseller o consellera d'Educació per establir, mitjançant ordre:

a) Les condicions per al canvi d'especialitat.

b) La determinació de les assignatures optatives que poden ser impartides per professorat especialista qualificat, no necessàriament titulat, que desenvolupi la seva activitat en l'àmbit laboral.

c) La regulació del procediment per al reconeixement de crèdits cursats en altres centres.

Tercera

El Departament d'Educació fomentarà la col·laboració entre centres, especialment en l'àmbit europeu.

Disposició transitòria

A partir del curs acadèmic 2007-2008 s'implantaran els quatre primer cursos dels ensenyaments professionals de música, i quedaran extingits els dos primers cicles dels ensenyaments de grau mitjà de música vigents.

A partir del curs acadèmic 2008-2009 s'implantaran els cursos cinquè i sisè dels ensenyaments professionals de música, i quedarà extingit el tercer cicle dels ensenyaments de grau mitjà de música vigents.

Disposició derogatòria

A partir del curs acadèmic 2007-2008 es deixa sense efectes el Decret 331/1994, de 29 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments musicals de grau mitjà i se'n regula la prova d'accés, en allò que regula els quatre primers cursos.

A partir del curs acadèmic 2008-2009 queda totalment derogat el Decret 331/1994, de 29 de setembre, esmentat.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de gener de 2008

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació
Magislex® Servicio de legislación educativa
      © 2021 Siena, S.A.