Menu
  Información
  Abónese
  Servicios Gratuitos
  Ayuda
  Mapa del sitio
  Contactar
 Demostración

 Solicitar una
 demostración

 E-mail  

 Abonados

 Acceso usuarios

 usuario  
 contraseña  

 


Legislación básica
 

DECRETO 25/2008, de 29 de enero, por el que se establece la ordenación curricular de las enseñanzas de música de grado profesional y se regula la prueba de acceso.
PARTE III


Timbales

3. Desplaçaments, sticking, redoble, dampening, afinació i control dels pedals.

Multipercussió

4. Polirrítmies i coordinació de les mans i/o peus.

5. Desplaçaments entre els diferents instruments.

6. Criteris per a la tria i hàbit en la planificació de la distribució adient dels instruments.

Vibràfon

7. Tècnica de dues i quatre baquetes.

8. Escales, arpegis i acords.

9. Tècnica de pedal.

10. Tècnica de dampening.

Marimba

11. Tècnica de dues i quatre baquetes.

12. Escales, arpegis i acords.

13. Redoble.

Bateria

14. Treball d'independència, coordinació i desplaçaments.

15. Treball dels diferents estils musicals.

Instruments orquestrals

16. Treball del repertori orquestral bàsic.

17. Desenvolupament de la tècnica amb els diferents instruments: xilòfon, lira, bombo, plats, caixa, pandereta i triangle, entre d'altres.

18. Aplicació dels aspectes tècnics al discurs musical.

Instruments folklòrics i populars

19. Introducció a la tècnica i ritmes bàsics dels instruments folklòrics i populars més rellevants, fent especial atenció als propis i als més propers a la nostra cultura o geogràficament.

Piano

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques, l'evolució i els recursos del piano a través de les diferents èpoques i estils.

2. Conèixer la mecànica i el funcionament del piano.

3. Conèixer el sistema d'afinació del piano.

Del cos

4. Obtenir un nivell de consciència corporal davant del piano que faciliti l'adopció d'una postura del cos, esquena, braços, mans i extremitats inferiors adequada.

5. Disposar d'una bona preparació física per l'execució al piano, adquirint una apropiada relació tensió-distensió de tots els membres del cos.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.

7. Treballar tècniques d'alleugeriment de la fatiga, de prevenció de lesions musculars, de concentració, respiració i relaxació.

8. Dotar-se de recursos per la presentació en públic: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Treballar la comprensió de les obres mitjançant la seva anàlisi global. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi del piano. Assolir un bon aprenentatge i comprensió del repertori pianístic.

11. Integrar i aplicar els coneixements adquirits en assignatures d'altres àmbits en la pràctica del piano, entenent-los com a imprescindibles per a la interpretació.

12. Treballar específicament l'harmonia al piano, la lectura a vista i la improvisació harmònica.

13. Practicar tècniques de memorització.

Creació i interpretació

14. Desenvolupar la pròpia personalitat artística amb versions personals de les obres fonamentades en l'equilibri entre tècnica i expressió.

15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumental, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures, i saber-les situar en el context estilístic de l'època i en el conjunt de l'obra de l'autor.

16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, respiració, emissió, articulacions, i dinàmiques.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Adquirir recursos i estratègies per la presentació pública i la comunicació amb l'auditori. Compartir vivències musicals en directe. Saber construir un programa de concert adequat a les possibilitats físiques i musicals de cadascú.

20. Saber desenvolupar-se en la improvisació al piano per tal de mostrar la creativitat i domini imminent del piano.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Coneixement dels instruments de teclat precedents al piano: el clave, el clavicordi i el pianoforte. Prendre consciència de que la història del piano va en paral·lel a la història de la música i de l'art, és a dir, de la seva dimensió artística.

2. Coneixement de la mecànica i del sistema d'afinació del piano. Adquisició de les nocions bàsiques per tenir cura del seu manteniment: canvis de temperatura, mobilitat, espai adequat i humitats, entre d'altres.

3. Assistència a sessions de formació corporal i a cursos especialitzats que tractin de la relació cos-art.

4. Treball de la concentració, l'autocontrol, el domini i equilibri de cos i ment per poder iniciar-se en l'hàbit de les audicions públiques tan de forma individual com col·lectiva.

5. Adequada distribució del temps d'estudi en franges horàries. Treball acurat de la lectura i la coordinació psico-motora. Estratègies d'estudi i planificació dels recursos i de tècnica instrumental necessaris per interpretar cada obra.

6. Desvetllament d'un sa esperit crític. Adquisició de l'hàbit d'assistir regularment a concerts, estrenes d'obres, conferències i debats relacionats amb el piano. Escoltar enregistraments i llegir publicacions especialitzades. Hàbit d'enregistrament de les pròpies interpretacions per a fer-ne un ús pedagògic d'autoexigència i perfeccionament.

7. Relació amb les altres assignatures del currículum que tracten els temes teòrics, històrics i analítics.

8. Pràctica de lectura a vista amb obres curtes escrites originalment per a piano i també amb reduccions i arranjaments per aquest instrument d'altres obres simfòniques i de tot tipus.

9. Tècniques de memorització: memòria musical i auditiva, memòria digital i muscular, memòria analítica i memòria visual.

10. Educació de l'oïda i hàbit de fer música de manera natural, clara, coherent, personal i acurada en tots els aspectes.

11. Interpretació d'obres del clavecinisme, barroc, classicisme, romanticisme, nacionalismes, impressionisme, expressionisme i segle XX. Valoració i coneixement de les músiques que es fan actualment i ser receptius a interpretar-les.

12. Estudi aprofundit dels principals aspectes de la tècnica pianística: la digitació, la pedalització i els signes escrits a la partitura d'expressivitat, fraseig, dinàmiques, tempo, caràcter i estil. Treball de l'articulació musical com el legato, staccatto, non legato i portato, el so, la gamma dinàmica, els diferents tipus d'accents, les polirítmies, el control de la pressió del dit i del pes, el toc polifònic, la diferenciació del timbre i de la qualitat sonora de les diferents notes d'un acord. Treball de la diversitat dels dissenys musicals que presenten més exigències: escales, arpegis, notes dobles, acords, octaves, salts i glissandos.

13. Treball de les obres mitjançant l'anàlisi descriptiva melòdica, temàtica, rítmica, mètrica, harmònica, formal, estilística, tímbrica. Anàlisi interpretativa de l'estructura, de la textura i de l'organització.

14. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

15. Protocols de presentació davant del públic.

16. Planificació exigent de les audicions públiques, practicar molt l'actuació en directe. Control del cos i la ment en el moment del concert. Adquisició de la imprescindible confiança en un mateix per la vertadera transmissió artística i per poder oferir versions personalitzades.

17. Treball de la improvisació sobre bases harmòniques, sobre motius i sobre melodies dotant-se d'acompanyaments amb i sense graus harmònics; amb i sense motlles fixes d'acompanyament. Treball específic de l'harmonia al piano. Treball de tot tipus de progressions i modulacions. Iniciar-se en la transposició.

18. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.

19. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants del piano.

Tible i tenora

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques del tible i la tenora i la seva evolució històrica.

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge del tible i la tenora, manteniment i reparacions elementals.

3. Conèixer el sistema d'afinació del tible i la tenora i saber-los afinar en relació amb un altre instrument.

Del cos

4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l'adopció d'una postura adequada pel sosteniment del tible i la tenora.

5. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució, i en especial de la musculatura bucal.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa a la respiració i l'acció de la columna d'aire.

7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi del tible i la tenora.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures i activitats en profit de l'estudi de l'instrument. Tenir interès per les manifestacions relacionades amb el tible i la tenora com concerts, enregistraments, cursos i edicions.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Practicar tècniques de memorització.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

15. Interpretar música de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumental, i de conjunt amb les formacions pròpies del tible i la tenora, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures.

16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, pulsació, respiració, articulacions, i dinàmiques.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació, improvisació i investigació amb el tible i la tenora.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Fabricació, muntatge i manipulació de canyes.

2. Domini de les tècniques de respiració i relaxació.

3. Control de l'afinació, qualitat del so i vibrat en els diferents registres.

4. Domini de totes les digitacions.

5. Domini de les diferents articulacions, inclosos els registres extrems: lligats i picats.

6. Domini dels recursos expressius: matisos, reguladors, articulació, vibrat, fraseig, color i notes tingudes.

7. Domini tècnic de les escales i arpegis practicables en diferents articulacions i modalitats intervàliques.

8. Exercicis i estudis progressius.

9. Repertori, anàlisi, audició i memorització d'obres: obres per a tenora solista i repertori cambrístic.

10. Domini de la transposició pròpia del tible i la tenora: tons propers i lectura en sons reals.

11. Audicions de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics d'intèrprets rellevants, amb l'anàlisi comparatiu de les diferents versions des d'un punt de vista crític i formatiu.

12. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

13. Protocols de presentació davant del públic.

14. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

15. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants del tible i la tenora.

16. Practica de la lectura a vista.

17. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.

Viola da gamba

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de la viola da gamba i la seva evolució històrica, adquirint consciència dels paràmetres musicals dels instruments de la música antiga i el seu marc contextual.

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge de la viola da gamba, manteniment, reparacions i variacions elementals.

3. Saber afinar la viola da gamba i conèixer el sistemes d'afinació propis i en relació amb altres instruments antics o contemporanis així com l'ús de diapasons històrics.

Del cos

4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l'adopció d'una postura adequada pel sosteniment de la viola da gamba.

5. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució i el relaxament global indispensable.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració i la seva aplicació al discurs musical.

7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions en un determinat context.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi de la viola da gamba.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en les altres assignatures en profit de l'estudi de la viola da gamba.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Practicar tècniques de memorització.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió a partir d'una base sòlida i contrastada.

15. Interpretar obres coneixent i valorant el corpus repertorial més representatiu de la viola da gamba en totes les èpoques i estils, aplicant els aspectes variables determinats que formen part dels estils musicals dels segles XVI al XVIII com són l'ornamentació i la improvisació, i relacionant la vessant interpretativa amb els continguts d'altres assignatures.

16. Organitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, pulsació, articulacions, i dinàmiques.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb la viola da gamba.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Estudi de la història de la viola da gamba, les seves modalitats i les característiques organològiques.

2. Realització d'activitats encaminades al coneixement de les vessants organològiques i de manteniment , l'encordatura i les diferents afinacions i els trastos.

3. Desenvolupament del treball de coordinació tècnica i corporal, els recursos corporals per controlar l'emissió del so a través de l'arquet i el domini del mànec.

4. Tècniques de respiració en relació amb l'interpretació.

5. Estudi del material didàctic encaminat a proporcionar recursos tècnics, ja sigui en base a la pràctica individual i col·lectiva.

6. Organització de l'estudi.

7. Pràctica i estudi de diversos extractes o fragments de composicions musicals que ens aporten informació comparada sobre recursos d'articulació i digitació, que incideixen en el fraseig i les dinàmiques.

8. Estudi de les tabulatures pròpies de la viola da gamba.

9. Treball aplicat sobre el vessant harmònic i polifònic de la viola da gamba.

10. Realització d'acords a partir d'un baix xifrat.

11. Estratègies de memorització immediata o posterior i de determinats passatges de lectura a vista en diferents nivells.

12. Projecció, qualitat i execució del so en tots els registres; control de les dinàmiques.

13. Coneixement i valoració de diverses fonts escrites que parlen de la improvisació i l'ornamentació històrica per a instruments monòdics, ja siguin mètodes o tractats de diversa naturalesa.

14. Execució de repertori de música antiga amb els instruments propis del seu àmbit històric en diapasons històrics i diversos i amb el seu equilibri sonor natural.

15. Execució en un context d'instruments de la música clàssica i contemporània.

16. Pràctica de la música per a conjunt de violes de gamba amb violes de diferents tessitures.

17. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

18. Protocols de presentació davant del públic.

19. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

20. Audicions de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics d'intèrprets rellevants, amb l'anàlisi comparatiu de les diferents versions des d'un punt de vista crític i formatiu.

21. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants de viola da gamba.

c) Criteris d'avaluació d'instrument

De l'instrument

1. Demostrar que es disposa dels coneixements bàsics pel què fa a les característiques organològiques de l'instrument, i la seva evolució històrica. Pel que fa a la veu, demostrar que es coneixen les diverses parts de què consta l'aparell fonador: la seva fisiologia.

2. Resoldre amb desimboltura, si s'escau, les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge de l'instrument, condicionament dels elements requerits per a la producció de so, neteja, manteniment i reparacions elementals.

3. Evidenciar coneixement del sistema d'afinació de l'instrument, i si s'escau, ésser capaç d'afinar-lo acceptablement en relació amb els altres. Pel que fa a la veu, demostrar coneixement del mecanisme respiratori i del seu funcionament bàsic en la veu cantada.

Del cos

4. Mostrar una actitud corporal adient per l'execució instrumental, i, si s'escau, pel sosteniment de l'instrument.

5. Revelar un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per l'execució, i, si s'escau, de la musculatura bucal.

6. Utilitzar una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració, i, si s'escau, l'acció de la columna d'aire.

7. Aplicar tècniques de condicionament físic en la preparació de l'execució instrumental, en l'alleugeriment de la fatiga, i per la prevenció de lesions musculars.

8. Interpretar en públic evidenciant concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Demostrar perspicàcia en l'adopció d'hàbits i procediments d'estudi.

10. Mostrar eficiència en la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi de l'instrument.

11. Evidenciar solvència en l'aplicació a l'estudi de l'instrument dels coneixements adquirits en altres assignatures.

12. Demostrar soltesa en la lectura a primera vista i la transposició de partitures de dificultat mitjana.

13. Mostrar domini de les tècniques de memorització.

Creació i interpretació

14. Manifestar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumental, palesant la vinculació d'aquesta interpretació amb els coneixements adquirits en les altres assignatures.

16. Mostrar competència en l'anàlisi tècnic del material en estudi segons s'escaigui: digitació, respiració, emissió, articulacions, dinàmiques, pulsació, pedals, cops d'arc, atacs, fonètica, dicció i ús dels idiomes.

17. Mostrar competència en l'anàlisi interpretatiu del material en estudi: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Manifestar un criteri propi que permeti la realització de versions personals de les obres estudiades, fonamentat en l'anàlisi musical i tècnic anteriorment esmentats, i ésser capaç d'argumentar i defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Evidenciar hàbit en l'actuació en públic, establint complicitats amb els altres intèrprets, i mostrant capacitat de comunicació artística.

20. Demostrar creativitat en la improvisació amb l'instrument.

Escena

21. Mostrar capacitat d'adaptació a les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Exhibir domini dels protocols de presentació davant del públic.

23. Evidenciar familiaritat i soltesa davant el contacte amb el públic.

1.2 Llenguatge musical

Introducció

Quan els alumnes arriben al grau professional tenen ja uns coneixements bàsics del què és el llenguatge musical, però sobretot és en aquest moment on entraran en contacte amb la rica literatura musical. Cal, doncs, que assoleixin comprensió, expressió i actitud davant del fet musical, adquirint les competències necessàries per a poder connectar els aprenentatges del llenguatge musical amb la resta d'assignatures del currículum; cap dels continguts que a continuació quedaran expressats no pot ser après en el marc exclusiu de la classe d'aquesta assignatura. D'aquesta manera es contribuirà a formar músics integrals.

A l'assignatura de llenguatge musical s'aportaran els coneixements que precisa un estudiant per interrelacionar el fet musical amb el seu entorn. Cal fer músics amb un pensament crític, obert i flexible, desenvolupant les facultats creatives, analítiques i crítiques. Es treballarà la comprensió musical, on quedaran englobades totes les competències de caràcter essencialment cognitiu, amb un ús conscient, meditat i pràctic de la teoria de la música. També es treballarà l'expressió ajudant a que l'alumnat assoleixi les habilitats tècniques que els permeti trobar espais de comunicació amb els altres a través de la música, amb la improvisació, la interpretació o la creació. I finalment es treballarà l'actitud davant el fet artístic, recollint tots aquells aspectes de comportament social dels individus, necessaris tant per la seva maduresa com a persones com en la seva maduresa com a músics. És important la capacitat de col·laborar, la creativitat, la comunicació interpersonal, la imaginació, la disciplina personal, el control corporal, la sensibilitat i el gaudi. Cal comprendre i respondre, sentir i distingir, pensar i actuar, implicar-se i construir.

De l'exercitació de la lectura, l'audició, el dictat i la composició, se n'ha de desprendre la consecució d'un conjunt d'objectius: correcta formació de l'oïda interna, bona capacitat d'imitació i reconeixement de les estructures tonals, i bona capacitat de mesura de tot allò que en música és mesurable.


Magislex® Servicio de legislación educativa
      © 2021 Siena, S.A.