Menu
  Información
  Abónese
  Servicios Gratuitos
  Ayuda
  Mapa del sitio
  Contactar
 Demostración

 Solicitar una
 demostración

 E-mail  

 Abonados

 Acceso usuarios

 usuario  
 contraseña  

 


Legislación básica
 

DECRETO 25/2008, de 29 de enero, por el que se establece la ordenación curricular de las enseñanzas de música de grado profesional y se regula la prueba de acceso.
PARTE IV


Introducció

Aquesta assignatura, que representa la continuació natural de l'assignatura de llenguatge musical, té com a objecte l'estudi de les característiques fonamentals del codi propi de la música occidental.

L'assignatura d'harmonia canalitzarà i formalitzarà aspectes característics de la música tonal que es traslluiran en altres assignatures, especialment instrumentals.

Les característiques de la música tonal són, bàsicament, característiques pròpies de les capacitats perceptives. És per això que l'estudi de tot el que implica la música tonal, prepara també a l'alumnat per a la comprensió de la música prèvia i posterior a aquest període.

La música tonal inclou una multiplicitat d'elements, que, tot i que són divisibles analíticament, es perceben de forma unitària. Els continguts de l'assignatura responen a una ordenació lògica i progressiva dels procediments i components posats en joc. Aquests continguts inclouran conceptes relatius a la melodia, el ritme, l'harmonia, la forma, la textura, el contrapunt, l'articulació i la instrumentació, així com la interrelació de tots ells.

A partir de l'anàlisi i la creació, o sigui, de la lectura i de l'escriptura com a activitats que es necessiten l'una de l'altra, l'estudi de l'harmonia tractarà d'una manera equilibrada tots els factors que conformen els continguts de l'assignatura.

La funció de la teoria en una assignatura d'aquest tipus ha de ser de base descriptiva. Considerant que l'alumnat ja ha assolit de manera intuïtiva les bases del llenguatge musical, la teoria fomentarà la reflexió i farà conscient tot el que, de manera inconscient, ja ha entès. La finalitat no és la mera transmissió de continguts, sinó contribuir a ajudar l'alumnat a construir la seva pròpia personalitat artística.

a) Objectius

De conceptes i forma

1. Conèixer els elements bàsics de la música tonal i les seves característiques, interrelacions, funcions i transformacions en els diversos contextos històrics.

2. Conèixer la interrelació entre processos harmònics i forma musical.

3. Identificar, a través de l'audició, els elements i procediments més comuns de la música tonal.

4. Reconèixer els elements i procediments bàsics de la música tonal en un text musical escoltat.

5. Identificar a través de l'anàlisi d'obres els elements i procediments més comuns de la música tonal, i les transformacions temàtiques.

6. Adquirir criteri davant el fet musical.

Mètodes d'estudi

7. Utilitzar en treballs escrits, com exercicis i petites composicions, els elements i procediments bàsics de la música tonal.

8. Desenvolupar l'oïda interna tant en l'anàlisi com en la realització d'exercicis escrits.

b) Continguts

1. Sistema mètric com a organització dels punts temporals destacats en nivells mètrics i les seves relacions. Paràmetres de configuració del ritme mètric: l'accent rítmic, l'accent tonal tant melòdic com harmònic, i l'accent dinàmic. Regularitat i irregularitat: la síncopa i el contratemps.

2. La comprensió de la forma musical: reconeixement de les parts d'una obra i els tipus de relació que s'estableixen entre aquestes parts.

3. L'estudi de la forma: l'estudi de les unitats o elements formals, funcions formals, procediments formals i models formals.

4. Sistema tonal: el mode, la funció tonal, d'interval, processos de construcció i confirmació de la tonalitat, i modulació.

5. Aspectes bàsics de la melodia independents de l'harmonia.

6. Aspectes bàsics de la melodia relacionats amb l'harmonia.

7. Sèrie dels harmònics.

8. Sistemes d'afinació: introducció.

9. Morfologia dels acords bàsics del sistema tonal.

10. Enllaços d'acords.

11. Les inversions d'acords com a resultat del moviment melòdic del baix: acords ornamentals i acords de dominant sense fonamental.

12. Les inversions com a canvi d'estat de l'acord.

13. La dissonància com a nota real de l'acord. La dissonància com a nota no harmònica. Dissonàncies associades a funcions tonals determinades.

14. El paper del ritme harmònic en la creació del metre, en la diferenciació entre acords estructurals i ornamentals, i en la realització de les cadències.

15. La modulació com a procés de canvi de sistema i/o centre. Modulació a les tonalitats veïnes. Ampliació de la tonalitat. Introducció a les modulacions a tonalitats més llunyanes i a les modulacions per enharmonia.

16. Textura de melodia acompanyada.

17. Textura homofònica de cor mixt a 4 veus.

18. Textura contrapuntística.

19. Introducció als elements bàsics de la instrumentació.

c) Criteris d'avaluació

De conceptes i forma

1. Demostrar el coneixement i el correcte domini dels elements bàsics de la música tonal i les seves característiques, interrelacions, funcions i transformacions en els diversos contextos històrics, a través de l'anàlisi d'obres.

2. Mostrar capacitat per reconèixer en obres musicals la interrelació entre processos harmònics i forma.

3. Mostrar capacitat per reconèixer i saber escriure els elements i procediments més comuns de la música tonal escoltats en una audició.

4. Demostrar el coneixement i el correcte domini dels elements i procediments bàsics de la música tonal a través del dictat melòdic-harmònic i del dictat melòdic, harmònic, tímbric, formal i estilístic d'obres.

5. Demostrar competència en l'anàlisi d'obres, identificant els elements i procediments més comuns de la música tonal i les transformacions temàtiques.

6. Mostrar que es disposa d'un criteri propi davant d'una manifestació musical.

Mètodes d'estudi

7. Evidenciar competència en la realització d'exercicis i petites composicions amb els elements i procediments bàsics de la música tonal.

8. Mostrar una bona oïda interna tant en l'anàlisi com en la realització d'exercicis escrits.

1.3.2 Harmonia moderna

Introducció

L'harmonia moderna representa una eina fonamental en el desenvolupament de la resta d'assignatures de l'àrea de música moderna i jazz. Consisteix en un apropament a aquest àmbit musical, oferint els recursos i les pautes necessàries per a la improvisació, l'acompanyament, i per a efectuar adaptacions i arranjaments personals a obres pròpies o d'altres autors.

L'estudi de l'harmonia moderna proposa una visió del fet musical que lliga íntimament teoria i pràctica. Els seus continguts s'amplien constantment amb l'aparició de noves tendències artístiques, amb la recreació d'antigues sonoritats, amb la influència d'altres tradicions allunyades de la cultura occidental, i amb la incorporació de noves tecnologies al procés creatiu.

a) Objectius

De conceptes i forma

1. Reconèixer, analitzar i utilitzar els moviments harmònics i melòdics.

2. Reconèixer, analitzar i utilitzar les estructures formals.

3. Harmonitzar melodies i reharmonitzar peces musicals.

4. Adquirir curiositat per l'estudi d'altres assignatures teòriques.

5. Adquirir criteri davant del fet musical.

Mètodes d'estudi

6. Desenvolupar les tècniques i l'hàbit de la composició i de la improvisació.

7. Adquirir agilitat en el càlcul d'escales, arpegis i acords.

8. Aplicar en l'instrument els coneixements harmònics adquirits.

9. Improvisar amb la veu.

b) Continguts

1. Intervals. Consonància i dissonància.

2. Escales tonals, modals, simètriques, pentatòniques i d'altres cultures.

3. Acords construïts per terceres amb tres, quatre i més notes. Acords no construïts per terceres.

4. Superestructures. Formes musicals. Blues.

5. Tonalitat i modalitat. Cadències. Ritme harmònic. Moviment de fonamentals.

6. Dominants secundaries. Dominants per extensió. Substituts de dominant.

7. Intercanvi modal. Sistemes modulatoris. Substitucions harmòniques.

8. Estudi de la melodia: corba melòdica, tendències melòdiques, ritme melòdic, frase i motiu. Notes d'aproximació.

9. Harmonització de melodies.

10. Música modal. Música no-tonal.

c) Criteris d'avaluació

De conceptes i forma

1. Manifestar competència en identificar auditivament i escriure intervals, melodies, acords i progressions harmòniques.

2. Demostrar capacitat per reconèixer, analitzar i utilitzar estructures formals.

3. Demostrar capacitat per harmonitzar melodies i reharmonitzar peces musicals.

4. Mostrar curiositat per l'estudi d'altres assignatures teòriques.

5. Mostrar que es disposa d'un criteri propi davant d'una manifestació musical.

Mètodes d'estudi

6. Evidenciar destresa per composar i improvisar, utilitzant les tècniques apreses.

7. Mostrar agilitat en el càlcul d'escales, arpegis i acords.

8. Manifestar aptitud per aplicar en l'instrument els conceptes harmònics adquirits.

9. Evidenciar aptitud per improvisar amb la veu.

2. Assignatures d'especialitat

2.1 Acompanyament

Introducció

Aquesta assignatura vol incidir en diversos aspectes de l'ensenyament dels instruments harmònics als quals va dirigida. La idea de transversalitat en tot el procés curricular pot veure's reforçada si relacionem al màxim els continguts de l'acompanyament amb els de les altres assignatures.

El currículum de l'assignatura es presenta de forma unificada tot i que, en funció de cada un dels instruments a que va dirigida, caldrà emfasitzar en uns aspectes o en d'altres.

Una adequada base dels conceptes harmònics, aplicats d'una forma pràctica sobre l'instrument, donaran solidesa al treball analític i interpretatiu pretès.

La lectura a primera vista desenvolupa la interrelació de diversos aspectes que permeten avançar tant en la concepció musical com en la interpretació instrumental. La seva pràctica quotidiana ens habitua a desenvolupar una interpretació ràpida del text musical.

Així mateix, el treball s'ha d'associar amb la creació, la improvisació i la transposició.

La pràctica instrumental acompanyant incideix directament en la capacitat de seguir la part que s'acompanya, respirar amb ella, i establir uns hàbits de reacció i de complicitat musicals.

a) Objectius

Creació i interpretació

1. Ampliar el coneixement del repertori del propi instrument abastant diverses èpoques històriques i estilístiques.

2. Conèixer repertori general en el qual l'instrument propi tingui una funció d'acompanyament.

3. Conèixer repertori específic en el que la partitura sigui una reducció de l'orquestra o d'altres instruments.

4. Interpretar correctament fragments o obres del repertori propi, o d'aquell en el que sigui acompanyant, a partir d'una comprensió de les relacions harmòniques, tonals i estructurals del discurs musical, i de l'acompanyament en particular.

5. Saber llegir amb fluïdesa la part de l'instrument o veu acompanyada mentre es toca la part de l'acompanyament.

6. Aprendre a respirar musicalment amb l'acompanyat.

7. Desenvolupar la capacitat d'improvisar i, si cal, ornamentar en un estil apropiat.

8. Fomentar la pràctica d'una interpretació pròpia i personal, a partir d'un domini suficient de la tècnica instrumental i d'un ampli coneixement dels aspectes teòrics que envolten l'obra.

De conceptes i anàlisi

9. Conèixer els diversos tipus d'acompanyament xifrat, segons èpoques i estils diferents, i desenvolupar l'habilitat de realitzar els més usuals segons l'instrument o estil que es toqui.

10. Practicar i fomentar l'audició comparada de diverses interpretacions d'una mateixa obra.

Mètodes d'estudi

11. Fomentar l'audició musical i estimular-ne la comprensió a partir de l'oïda.

12. Arribar a la comprensió musical de la partitura, a partir de la lectura.

13. Interpretar a partir d'una lectura a primera vista.

14. Saber transportar amb agilitat.

b) Continguts

1. Audició, anàlisi i comprensió a partir de l'audició, d'obres del repertori de cada instrument, tant d'enregistrades com en directe.

2. Coneixement i lectura d'un repertori instrumental que inclogui obres en les quals el propi instrument sigui acompanyant.

3. Pràctiques de lectura a vista d'una dificultat gradual.

4. Pràctica d'anàlisi ràpid i de concreció instantània en la lectura a primera vista.

5. Descoberta auditiva i analítica de diferents estils i èpoques musicals.

6. Anàlisi comparativa d'indicacions d'articulació, fraseig i expressives segons els diferents compositors, èpoques i estils.

7. Coneixement d'obres bàsiques del repertori de diversos instruments amb orquestra d'estil concertant o de cant amb orquestra, i comparació amb les versions reduïdes d'acompanyament instrumental.

8. Desenvolupament de tècniques de lectura en les reduccions d'orquestra.

9. Pràctica de respirar amb l'acompanyat.

10. Pràctica de transport amb una dificultat progressiva.

11. Pràctica de seqüències harmòniques i/o modulacions amb totes les tonalitats possibles.

12. Coneixement pràctic de les característiques acústiques i tècniques més bàsiques dels instruments a acompanyar.

13. Audició, lectura i comprensió d'altres obres del repertori general de la música, tant transcripcions com orquestracions, que puguin estar relacionades amb l'instrument propi.

c) Criteris d'avaluació

Creació i interpretació

1. Mostrar el coneixement d'un ampli repertori d'obres de diferents estils i èpoques.

2. Demostrar capacitat per distingir i saber tractar les obres del repertori en les que l'instrument tingui una funció d'acompanyant.

3. Demostrar capacitat per saber tractar les reduccions d'orquestra o agrupació instrumental.

4. Interpretar obres en les que l'instrument tingui la funció d'acompanyant, evidenciant comprensió del discurs musical.

5. Revelar habilitat en la lectura de la part de l'instrument o veu acompanyada, mentre es toca la part de l'acompanyament.

6. Manifestar aptitud per respirar musicalment amb l'instrument o veu acompanyada.

7. Provar solvència en la creació i improvisació, de forma melòdica o harmònica a partir dels coneixements musicals generals i tècnics del seu instrument, així com ornamentar, si s'escau, en l'estil que correspongui.

8. Ser capaç d'oferir una interpretació pròpia i personal a partir d'un coneixement musical ampli, i d'un domini tècnic suficient del propi instrument.

De conceptes i anàlisi

9. Demostrar hàbit en la realització d'acompanyaments a partir del xifrat més usual a l'estil, o més propi del seu instrument.

10. Estar capacitat per comparar críticament diverses interpretacions d'una mateixa obra.

Mètodes d'estudi

11. Provar capacitat per identificar estilísticament i històrica una obra musical a partir de la seva audició i/o de la partitura.

12. Manifestar competència en la comprensió de la lectura de les obres.

13. Mostrar aptitud per interpretar a primera vista textos musicals i acompanyaments de mitjana dificultat.

14. Evidenciar pràctica en la transposició de textos musicals senzills.

2.2 Conjunt

Introducció

L'educació musical no pot ni ha de perseguir com a únic objectiu la formació de solistes, sinó que també té la missió d'oferir instrumentistes preparats per participar en aquelles activitats musicals que demana la societat.

L'assignatura de conjunt instrumental té com a finalitat essencial la pràctica instrumental col·lectiva, i al mateix temps, oferir el marc adequat per donar resposta als interessos pedagògics d'aquells instruments que, a causa de la constitució característica de l'orquestra i la banda, només poden participar de manera eventual o molt limitada en aquestes agrupacions.

El conjunt instrumental ha de constituir un espai de formació per a experimentar i aplicar en l'activitat de grup les destreses adquirides en la classe d'instrument, i els coneixements assolits en les altres assignatures. Tot això des d'un plantejament de flexibilitat en la seva més àmplia perspectiva: organització i coordinació de l'assignatura; constitució i dimensions de les agrupacions; selecció de repertori; èpoques i estils representats; dinàmica i mètode de treball; criteris d'interpretació artística; establiment de convencions i responsabilitats, i complicitats col·lectives.

Pel què fa als centres d'ensenyament, l'assignatura de conjunt instrumental contribuirà a facilitar l'organització de les activitats de grup, i alhora, pot representar una possibilitat de projecció del centre en la seva comunitat. Pel què fa als estudiants, aquesta assignatura els aportarà competències essencials per a la seva formació, així com també experiències que fomentaran la reflexió i valoració d'hàbits, relacions, i actituds individuals i col·lectives.

a) Objectius

De l'agrupació

1. Copsar la noció de treball en equip, assumint el sentit del respecte com a valor indispensable en la pràctica de la música en grup.

2. Conèixer, realitzar i saber interpretar els gestos bàsics que permetin la interpretació coordinada.

3. Dominar el propi instrument d'acord amb les exigències de cada obra.

4. Aplicar en tot moment l'audició polifònica, per escoltar simultàniament les diferents parts al mateix temps que s'executa la pròpia.

5. Utilitzar una àmplia i variada gamma sonora, de manera que l'ajust de so es realitzi en funció del conjunt d'instruments participants i de les conveniències estilístiques i interpretatives de les obres.

6. Valorar la música interpretada per agrupacions com un aspecte fonamental de la formació musical i instrumental.

Mètodes d'estudi

7. Desenvolupar criteris d'assaig centrats en la localització de problemes interpretatius i la proposta de solucions.

8. Adquirir i aplicar progressivament les eines i competències necessàries pel desenvolupament de la memòria.

9. Desenvolupar la capacitat de lectura a primera vista.

10. Aplicar els coneixements musicals per a la improvisació amb l'instrument, si s'escau.

Creació i interpretació

11. Aprofundir en el coneixement dels diferents estils i dels recursos interpretatius de cada un d'ells.

12. Interpretar obres en públic aplicant els coneixements adquirits en el conjunt d'assignatures.

Escena

13. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

14. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

15. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Selecció i preparació del repertori per a la pràctica de conjunt.

2. Interrelació i aplicació dels coneixements adquirits en les altres assignatures en favor de la pràctica de grup.

3. L'afinació prèvia a l'execució: instruments d'una mateixa família o de diferents famílies; diferents centres d'afinació; ordre d'afinació; fixació del la en funció del grup instrumental, del conjunt, i del repertori.

4. Codi gestual: indicacions i gestos bàsics de comunicació; el moviment corporal i la mirada; el moviment aplicat a l'instrument.

5. Tècniques d'assaig: fixació d'objectius amb exercicis comuns; establiment i tractament de pautes i criteris directrius; rendibilització del temps; valoració del silenci; avaluació de resultats.

6. Criteris d'interpretació: anàlisi de la partitura; unitat d'obra i unitat d'estil; sentit del pols; sentit de la frase musical; homogeneïtat en atacs, articulacions i dinàmiques; equilibri sonor i jerarquia fluctuant de les veus.

7. Pràctica de tècniques de lectura a primera vista, transposició, improvisació i memorització.

8. Execució instrumental sota diferents condicions acústiques.

9. Assajos i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

10. El concert: disposició a l'escenari; vestuari; protocol tradicional: entrada, salutació, presentació, execució, canvi d'obra, el bis, salutació i sortida; la comunicació entre músics, i entre músics i públic; la comunicació i l'estil en funció del repertori.

11. Audicions de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics d'agrupacions rellevants, amb l'anàlisi comparatiu de diferents versions d'obres i formules de complicitat, des d'un punt de vista crític i formatiu.

12. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

c) Criteris d'avaluació

De l'agrupació

1. Demostrar capacitat de treball en equip, copsant i assumint el sentit del respecte com a valor indispensable en la pràctica de la música col·lectiva.

2. Patentitzar familiaritat en la comprensió i pràctica de complicitats, fent ús dels signes, gestos i mirades convenients per tal de coordinar l'execució de les obres, actuant com a responsable del grup dirigint la interpretació col·lectiva al mateix temps que s'està interpretant la pròpia part, si procedeix.

3. Mostrar domini del propi instrument d'acord amb les exigències de cada obra.

4. Evidenciar l'exercitació del sentit de l'oïda en els seus diferents àmbits, en especial pel que fa al sentit d'afinació i la doble capacitat d'escolta, individual i de conjunt.

5. Exhibir la possessió d'una gamma sonora àmplia i variada, sabent-la posar al servei de les conveniències del grup, així com de les exigències estilístiques i interpretatives de les obres.

6. Palesar que es comprèn la música interpretada en agrupacions com un valor fonamental de la formació musical i instrumental.

Mètodes d'estudi

7. Revelar l'adopció de criteris d'assaig centrats en la localització de problemes interpretatius i proposta de solucions.

8. Evidenciar l'adquisició d'eines i competències necessàries pel desenvolupament de la memòria.

9. Demostrar capacitat de lectura a primera vista.

10. Traslluir l'aplicació dels coneixements musicals per a la improvisació amb l'instrument, si s'escau.

Creació i interpretació

11. Demostrar el coneixement dels diferents estils i dels recursos interpretatius de cada un d'ells.

12. Interpretar obres en públic mostrant l'aplicació dels coneixements adquirits en el conjunt d'assignatures.

Escena

13. Mostrar capacitat d'adaptació a les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

14. Exhibir domini dels protocols de presentació davant del públic.

15. Evidenciar familiaritat i soltesa davant el contacte amb el públic.

2.3 Cor

Introducció

L'assignatura de cor té com a finalitat essencial la pràctica vocal col·lectiva, i al mateix temps, oferir un marc adequat per complementar els coneixements adquirits en les altres assignatures.

El desenvolupament de la veu és fonamental en tant que és l'orgue de transmissió de les idees musicals, imprescindible per l'estudi individual i per la pràctica musical en general. Des d'aquesta perspectiva, l'assignatura de cor ha de desenvolupar la capacitat del músic de saber utilitzar aquest privilegiat instrument amb coneixement de tots els elements corporals implicats. Tant pel que fa als estudiants d'instruments homofònics com als polifònics, la pràctica coral ajudarà a reforçar el sentit del cant interior, imprescindible per la comprensió i conducció de la frase musical,

Per altra banda, el cor també permetrà contribuir a fer un recorregut per les diferents èpoques i estils de la música, per la qual cosa la persona responsable d'aquesta formació haurà de seleccionar un repertori que permeti desenvolupar aquests objectius.

La participació dels estudiants en el cor, fomenta la presència activa dels alumnes en una de les activitats que contribueixen a la projecció del centre en la comunitat.

a) Objectius

De l'agrupació

1. Adonar-se de la importància d'escoltar al conjunt i d'integrar-se en el mateix per a contribuir a la unitat sonora.

2. Familiaritzar-se amb el llenguatge gestual propi de la direcció coral.

3. Valorar i adquirir els hàbits necessaris per dur a terme la pràctica musical col·lectiva.

4. Utilitzar l'oïda interna com a base de l'afinació, de l'audició harmònica i de la interpretació musical.

Del cos

5. Controlar de forma conscient el mecanisme respiratori i l'emissió vocal, per a enriquir les possibilitats tímbriques i proporcionar-li a la veu capacitat de resistència.

Mètodes d'estudi

6. Reconèixer els elements i procediments dels principals paràmetres de la música ,treballats en altres assignatures, a través del repertori vocal.

7. Llegir a primera vista amb un nivell que permeti el muntatge fluït de les obres.

Creació i interpretació

8. Conèixer, a través de la pràctica coral, repertori que permeti treballar els elements i procediments dels principals paràmetres de la música, fent així palesa la seva importància en la formació integral de la persona, aprofundint en el coneixement dels diferents estils i dels recursos interpretatius de cadascun d'ells.

9. Participar en la planificació i realització en equip d'activitats corals, valorant les aportacions pròpies i alienes en funció dels objectius establerts, mostrant una actitud flexible i de col·laboració, i assumint responsabilitats en el desenvolupament de les tasques.

Escena

10. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

11. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

12. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. La veu: característiques i classificació de les veus; registres de les veus blanques, femenines i masculines; el cor de quatre veus mixtes; la pràctica a cappella.

2. L'aparell fonador. Òrgans de respiració: pulmons, bronquis i tràquea. Òrgans de fonació: laringe, cordes vocals i ressonadors, nas, boca i faringe. Òrgans d'articulació: paladar, llengua, dents, llavis i glotis.

3. Tècnica vocal. Amplificació i afinació de la pròpia veu; tècniques de respiració; l'alfabet: vocals, semivocals, consonants.

4. Preparació de la veu en assajos i concerts: exercicis vocals d'escalfament, estirament, ressonància i afinació.

5. Text i dicció: lectura ritmificada, vocàlica i consonàntica aplicada al text; rudiments de pronunciació catalana, castellana, llatina, francesa, italiana, anglesa i alemanya.

6. El so del cor: audició d'harmònics; afinació; ús del diapasó; oïda interna; cinquenes i vuitenes; entonació d'intervals consonants i dissonants; timbre; potència.

7. L'articulació en la veu: l'articulació vinculada al text; rudiments de retòrica aplicats a la composició amb text; l'articulació en funció de la retòrica.

8. Repertori: repertori coral de diferents èpoques i estils, així com de diferents gèneres i àmbits culturals; obres a cappella i obres amb orquestra.

9. Interrelació de coneixements: aplicació dels coneixements adquirits en altres assignatures, a través de l'anàlisi, a la interpretació de les obres corals.

10. La partitura coral: a dos i a quatre pentagrames, les claus d'escriptura de les diferents veus al llarg de la història.

11. Lectura a primera vista i memòria.

12. La interpretació coral: respiració; volum; timbre; valoració del silenci; fraseig; tipus de respiracions i tècniques de respiració aplicades a la interpretació; l'oïda interna com a base de l'afinació conjunta; interpretació dels gestos de direcció relacionats amb moviment, dinàmica i articulació.

13. Assajos i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

14. El concert coral a cappella i amb orquestra: disposició en l'escenari, moviment en l'escenari; vestuari; protocol tradicional: d'entrada i sortida; la comunicació en el concert entre cantants i director, i entre cor i públic.

15. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

c) Criteris d'avaluació

De l'agrupació

1. Mostrar consciència de la importància d'escoltar al conjunt i d'integrar-se en el mateix per contribuir a la unitat sonora.

2. Evidenciar coneixement del llenguatge gestual propi de la direcció coral.

3. Demostrar una actitud adequada als assajos i concerts.

4. Palesar l'ús de l'oïda interna en l'afinació pròpia i en la del conjunt.

Del cos

5. Traslluir l'ús de les tècniques de respiració i emissió de la veu en la interpretació.

Mètodes d'estudi

6. Mostrar domini en l'anàlisi de les peces treballades tenint en compte tots els paràmetres musicals adquirits en les altres assignatures.

7. Demostrar agilitat en la lectura a primera vista.

Creació i interpretació

8. Evidenciar coneixement d'un ampli ventall de repertori coral de diferents èpoques i estils, i interpretar-lo correctament.

9. Patentitzar la participació en la planificació d'activitats del cor.

Escena

10. Mostrar capacitat d'adaptació a les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

11. Exhibir domini dels protocols de presentació davant del públic.

12. Evidenciar familiaritat i soltesa davant el contacte amb el públic.

2.4 Idiomes aplicats al cant

Introducció

El tret diferencial del cant en comparació amb els instruments s'expressa en l'estreta relació entre música i paraula. Això fa que en els estudis d'aquesta especialitat s'hagi de contemplar una assignatura vinculada al propi aprenentatge tècnic.

Les llengües en les quals s'haurà de cantar seran com a mínim les oficials que són català i castellà; el llatí litúrgic; l'italià; el francès; l'alemany i l'anglès.

La correcció fonètica representa només el primer esglaó en la construcció d'una interpretació coherent a nivell artístic; no hi poden faltar el significat del discurs, el registre del llenguatge, el context literari i històric, i la transmissió de tots aquests coneixements al públic en forma de declamació expressiva.

a) Objectius

De fon ètica

1. Conèixer bé la fonètica de les diferents llengües d'estudi i saber diferenciar les normes de la llengua parlada i de la llengua cantada.

2. Dominar la transcripció fonètica mitjançant l'ús dels símbols de l'alfabet internacional fonètic: IPA.

3. Pronunciar correctament uns textos de nivell adequat al alumnat i llegir-los amb sentit i expressió.

4. Fomentar l'interès per ampliar l'estudi de les llengües fora del centre.

D'anàlisi i història

5. Saber analitzar un text per treure'n el seu significat i situar-lo en un context literari i històric.

6. Desenvolupar l'adquisició de coneixements addicionals sobre l'entorn cultural, com la literatura o l'art, que condueixin a l'enriquiment d'una interpretació musical.

Mètodes d'estudi

7. Memoritzar textos breus d'obres musicals.

b) Continguts

1. Familiaritzar-se amb els símbols de l'IPA.

2. Teoria i pràctica de la transcripció fonètica.

3. Aproximació als fonaments de la gramàtica i la sintaxi dels diferents idiomes.

4. Normes bàsiques de pronunciació, articulació i dicció en cada idioma.

5. Lectura ,declamació i interpretació cantada de textos.

6. Relació entre música i paraula en contextos diferents com l'ària o el recitatiu.

7. Comprensió global dels textos poètics i coneixements del seu context històric, cultural i artístic.

c) Criteris d'avaluació

De fonètica

1. Llegir de forma autònoma un text literari musical, mostrant coneixements fonètics.

2. Mostrar habilitat en transcriure fonèticament textos musicals en les principals llengües del repertori vocal.

3. Demostrar competència en la lectura de textos, dotant-los de sentit, expressió i bona pronúncia.

4. Mostrar aptitud per mantenir una conversa simple en les llengües estudiades.

D'anàlisi i història

5. Evidenciar capacitat per analitzar textos, treure'n el seu significat, i situar-los en l'adequat context literari i històric.

6. Mostrar coneixements sobre l'entorn cultural de les obres musicals treballades.

Mètodes d'estudi

7. Interpretar de memòria peces del repertori, mostrant una comunicació expressiva.

2.5 Interpretació i escena

Introducció

L'instrument del cantant, a diferència d'altres músics, és el seu propi cos. És a través d'aquest cos que es podrà respondre a les exigències de la interpretació escènica i es podran encarnar els diferents rols operístics. Per aquest motiu és necessari que els futurs cantants coneguin, experimentin i obtinguin recursos corporals per no veure limitada la seva capacitat interpretativa dalt de l'escenari.

Per una altra banda, els cantants desenvolupen la seva professió en un món on cada vegada són més nombroses i més rellevants les produccions artístiques pluridisciplinars. Per aquest motiu, a més de preparar-se per a la professionalització adquirint una bona tècnica, una bona dicció i un acurat coneixement del repertori i dels seus trets estilístics, també han de desenvolupar les habilitats necessàries per treure el màxim partit de la seva veu i del seu gest corporal en produccions escèniques: òpera, oratori, teatre musical i tot tipus d'esdeveniments musicals que facin servir components visuals i noves tecnologies. Els productes artístics del segle XXI, les creacions contemporànies, demanen dels cantants que tinguin recursos per captar l'atenció del públic, experiència per seguir les indicacions dels directors musicals i d'escena, tècniques de teatre que els permetin crear personatges i adaptar-se a l'espai escènic de cada moment, tot sovint poc convencional.

En definitiva, l'assignatura d'Interpretació i escena ha de contribuir que els estudiants de cant dels conservatoris professionals adquireixin uns coneixements teòrics i una experiència pràctica que els apropi a la professionalització i reverteixi en la seva capacitat de transmetre pensaments i emocions a través de la música, les paraules, el cos i l'actuació escènica.

a) Objectius

Mètodes d'estudi

1. Conèixer i practicar els recursos necessaris per afrontar la interpretació escènica en cantates, òperes, oratoris i obres de teatre musical, tant en fragments com, si s'escau, en obres completes.

Creació i interpretació

2. Iniciar-se en les tècniques d'interpretació teatral, d'expressió corporal i de domini de l'espai escènic.

3. Conèixer, estudiar i practicar la interpretació del repertori escènic corresponent a la pròpia veu, relacionant el fragment amb el personatge, l'obra, l'època, el compositor i l'estil.

Escena

4. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

5. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Projecció de la veu a l'espai.

2. Domini físic de l'espai, saber estar a l'escena, entrades i sortides.

3. Relació amb altres persones de l'escena, relació amb els instrumentistes, relació amb el públic.

4. Relació amb el director/a musical i amb el director/a escènic/a.

5. Consciència corporal. El cos com a instrument de comunicació.

6. La màscara teatral. Coneixement dels personatges arquetípics: la commedia dell'arte. El treball de la màscara.

7. La situació dramàtica bàsica: el conflicte. Els conflictes com a motor de l'acció. Conflictes interpersonals, conflictes amb els altres, conflictes amb l'espai i/o els objectes.

8. La situació teatral: la situació còmica i la situació dramàtica. El personatge buffo. Els recitatius: el parlar cantant.

9. Introspecció del personatge.

10. Investigació i aprofundiment de l'obra.

11. Memorització de text i música.

12. Preparació per a l'actuació. La improvisació i l'espontaneïtat com a mitjans d'expressió i de contacte amb el públic.

13. La gestualitat com a mitjà de comunicació.

14. El ritme escènic.

c) Criteris d'avaluació

Mètodes d'estudi

1. Manifestar domini dels recursos necessaris per afrontar la interpretació escènica, a partir, entre altres, de l'estudi de les obres capitals de la història, els seus personatges fonamentals i els conflictes principals.

Creació i interpretació

2. Demostrar coneixement de les tècniques d'interpretació teatral, d'expressió corporal i domini de l'espai escènic.

3. Mostrar competència en la interpretació del repertori escènic corresponent a la pròpia veu, i en la posada en escena d'obres completes o de fragments d'obres adequats a les capacitats tècniques i interpretatives de l'alumne.

Escena

4. Exhibir domini dels protocols de presentació davant del públic.

5. Evidenciar familiaritat i soltesa davant el contacte amb el públic.

2.6 Música de cambra

Introducció

En el procés formatiu de l'estudiant de música, la pràctica de la música de cambra hi juga un paper fonamental, desenvolupant-se en un ampli ventall d'aspectes d'important rellevància artística, i integrant-los en funció d'una finalitat principal: transmetre la música de forma coherent i amb personalitat pròpia.

Des de l'àmbit teòric, es posen en practica els coneixements obtinguts en les diferents matèries d'estudi, materialitzant-los sonorament i proveint-los d'un nou sentit i dimensió.

Des de l'àmbit de la pràctica, és fa imprescindible la posada en joc dels mitjans treballats col·lectivament en algunes assignatures, i individualment en la classe d'instrument: capacitat de lectura i comprensió del text musical, precisió i agilitat mecànica en la seva aplicació, concepte i producció de so, conducció de la frase musical i estil.

Pel que fa al desenvolupament del sentit de l'oïda, l'aportació de la pràctica de la música de cambra és insubstituïble: el cant interior en relació amb el sentit d'afinació individual .horitzontalitat., i el cant interior en relació amb el sentit d'afinació en grup .verticalitat.; l'apreciació dels diferents timbres i l'empast sonor; la doble capacitat d'escolta individual i escolta de conjunt, desenvolupades en paral·lel; tot plegat en una autèntica immersió en l'univers del so i els seus colors.

La relació amb instruments de naturalesa molt diversa proporciona experiències particularment interessants. Aquestes experiències poden abastar des del plantejament de qüestions d'àmbit tècnic, com poden ser els cops d'arc, els atacs, les articulacions i les respiracions, fins a aspectes expressius com les dinàmiques, l'empast sonor, la conducció del fraseig i el sentit del diàleg, entre altres.

Des del punt de vista artístic cal abordar l'interpretació de les obres amb una proposta de conjunt, en la qual cada individualitat té molt a dir. L'anàlisi de les obres, del seu estil i època, del seu caràcter; intercanvi d'idees i opinions, fomentant el sentit del respecte i col·laboració entre els integrants del grup; l'avaluació de les diferents opcions que puguin presentar-se; l'establiment d'un criteri propi, coherent, consensuat i assumit per cada integrant.

Una vegada establerts els criteris interpretatitus caldrà posar-los en pràctica, establint complicitats entre els membres del grup, en forma de comunicació visual, gestual i sonora, proporcionant la percepció global de l'obra, establint la versió final, i culminant amb la seva presentació en públic.

Aquest recorregut, que en el conjunt del grau professional implica el coneixement d'un ampli repertori d'obres de la música de cambra en els seus diferents estils i llenguatges, proporcionarà a l'alumnat una experiència artística de gran significació.

a) Objectius

De l'agrupació

1. Copsar la noció de treball en equip, assumint el sentit del respecte com a valor indispensable en la pràctica de la música de cambra.

2. Utilitzar una gamma sonora àmplia i variada, posant-la al servei de les conveniències del grup, així com de les exigències estilístiques i interpretatives de les obres.

3. Valorar la música de cambra com un aspecte fonamental de la formació musical i instrumental

4. Desenvolupar el sentit de l'oïda en els seus diferents àmbits, en especial pel que fa al sentit d'afinació i la doble capacitat d'escolta, individual i de conjunt.

5. Conèixer i adquirir familiaritat en la pràctica de complicitats entre els membres del conjunt, fent ús dels signes i gestos que es considerin convenients per tal de coordinar l'execució de les obres.

Mètodes d'estudi

6. Establir criteris propis de grup en l'interpretació de les obres, practicant l'anàlisi, l'intercanvi d'idees i arguments, l'avaluació de les diferents opcions, i l'assumpció dels criteris adoptats per cadascun dels integrants.

7. Interrelacionar els coneixements obtinguts en les altres assignatures, en favor de la qualitat de treball del grup.

Creació i interpretació

8. Presentar en públic les obres treballades.

9. Treballar obres de diferents èpoques, estils i caràcters.

Escena

10. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

11. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

12. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic, i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Execució d'obres de diferents èpoques, estils i caràcters.

2. Pràctica camerística en diferents formacions. Conjunts monòdics, quintets de vent, grups de metalls, quartets de corda, grups mixtes amb instruments de les diferents famílies, conjunts de música moderna i jazz.

3. Pràctica del treball en equip i del sentit del respecte entre els seus membres.

4. Aplicació dels coneixements obtinguts en altres matèries a favor del grup.

5. Exercitació del sentit de l'oïda en els seus diferents àmbits.

6. Utilització dels recursos tècnics individuals al servei de les conveniències del conjunt. Respiració. Agilitat i precisió en el mecanisme. Tractament del so, afinació, vibrato, equilibri, color, dinàmica. Atacs, cops d'arc, articulació. Ornamentacions. Ritme i fraseig.

7. Establiment de criteris propis de grup, fent ús de l'anàlisi de les obres, la seva estructura, harmònica i formal, context estilístic i indicacions expressives. Intercanvi d'idees i arguments. Avaluació de les diferents opcions possibles.

8. Assumpció i interiorització dels criteris interpretatius adoptats.

9. Estudi i pràctica de complicitats, gestos i signes d'enteniment dins del conjunt.

10. Assajos i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

11. Protocols de presentació davant del públic.

12. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

13. Audicions i concerts en públic.

14. Audicions i anàlisis comparatius de versions d'obres protagonitzades per intèrprets de reconegut prestigi.

15. Pràctica de la lectura a primera vista.

16. Concepte i valoració de la música de cambra.

c) Criteris d'avaluació

De l'agrupació

1. Demostrar capacitat de treball en equip, copsant i assumint el sentit del respecte com a valor indispensable en la pràctica de la música de cambra.

2. Exhibir la possessió d'una gamma sonora àmplia i variada, sabent-la posar al servei de les conveniències del grup, així com de les exigències estilístiques i interpretatives de les obres.

3. Demostrar que es comprèn la música de cambra com un valor fonamental de la formació musical i instrumental.

4. Evidenciar l'exercitació del sentit de l'oïda en els seus diferents àmbits, en especial pel que fa al sentit d'afinació i la doble capacitat d'escolta, individual i de conjunt.

5. Patentitzar familiaritat en la pràctica de complicitats entre els membres del conjunt, fent ús dels signes i gestos convenients per tal de coordinar l'execució de les obres, actuant com a responsable del grup dirigint la interpretació col·lectiva al mateix temps s'està interpretant la pròpia part, si escau.

Mètodes d'estudi

6. Manifestar competència en l'establiment de criteris propis de grup en l'interpretació de les obres, fent ús de l'anàlisi, l'intercanvi d'idees i arguments, l'avaluació de les diferents opcions, i mostrant capacitat d'assumpció dels criteris adoptats.

7. Palesar l'aplicació en l'estudi de les obres dels coneixements obtinguts en les altres assignatures, afavorint la qualitat de treball del grup.

Creació i interpretació

8. Acreditar la presentació en públic de les obres treballades.

9. Mostrar preparació en el coneixement i la pràctica d'obres de diferents èpoques, estils i caràcters.

Escena

10. Mostrar capacitat d'adaptació a les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

11. Exhibir domini dels protocols de presentació davant del públic.

12. Evidenciar familiaritat i soltesa davant el contacte amb el públic.

2.7 Orquestra i banda

Introducció

L'educació musical no pot ni ha de perseguir com únic objectiu la formació de solistes, sinó que també té la missió d'oferir instrumentistes preparats per participar en aquelles activitats musicals que demana la societat.

Les assignatures d'orquestra i banda tenen com a finalitat essencial la pràctica instrumental col·lectiva, en contraposició al marcat caràcter individual de les especialitats instrumentals. La pràctica instrumental resulta així entesa, no només com l'adquisició d'una complexa tècnica i la progressiva formació d'uns criteris musicals propis, sinó també com una eina de relació social i d'intercanvi d'idees entre els propis instrumentistes.

L'orquestra i la banda han de constituir uns espais de formació per a experimentar i aplicar, en l'activitat de grup, les destreses adquirides en la classe d'instrument i els coneixements assolits en les altres assignatures. La participació en aquestes agrupacions garanteix la presència activa dels alumnes en una de les activitats que impliquen major projecció del centre en la comunitat. Des de la constitució instrumental característica d'aquestes agrupacions, es treballaran obres de diferents gèneres i estils, en un repertori que abasti des d'obres simfòniques fins a obres amb solistes cantants o instrumentistes i amb cor.

L'orquestra i la banda han de fomentar les relacions humanes entre l'alumnat, acostumats gairebé sempre a una pràctica individualista i solitària dels seus instruments. Han d'incrementar l'actitud d'escolta de tot allò que envolta la pròpia execució unipersonal, per tal d'aconseguir desenvolupar els aspectes inherents a tota interpretació col·lectiva.

El respecte a totes les indicacions del director és un dels continguts essencials de la pràctica musical en aquestes agrupacions. La disciplina de director i executants permetrà que el treball realitzat al llarg dels assaigs doni els seus fruits en el concert.

a) Objectius

De l'agrupació

1. Elaborar criteris personals i raonats sobre qüestions estètiques, a través del treball del director i de l'experiència del grup, que li permetin complir amb la seva responsabilitat com a intèrpret dintre del mateix.

2. Utilitzar una àmplia i variada gamma sonora, de manera que l'ajust de so es realitzi en funció dels altres instruments del conjunt, i de les necessitats interpretatives de l'obra.

3. Respectar les normes que exigeix tota actuació en grup: afinació prèvia, atenció contínua, concentració, i valoració de la participació en un treball col·lectiu.

4. Valorar la pràctica en grups amb director com un procés d'aprenentatge imprescindible per al futur exercici professional.

5. Dominar el propi instrument d'acord amb les exigències de cada obra.

6. Aplicar en tot moment l'audició polifònica per a escoltar simultàniament les diferents parts, al mateix temps que s'executa la pròpia, demostrant la sensibilitat auditiva necessària per a perfeccionar gradualment la qualitat sonora.

Mètodes d'estudi

7. Adquirir i aplicar progressivament les eines i competències per al desenvolupament de la memòria.

8. Desenvolupar la capacitat de lectura a primera vista amb un nivell que permeti el muntatge fluït de les obres.

9. Aplicar els coneixements musicals per a la improvisació, si s'escau.

Creació i interpretació

10. Aprofundir en el coneixement dels diferents estils i dels recursos interpretatius de cadascun.

11. Interpretar obres representatives del repertori de l'agrupació d'acord amb el seu nivell instrumental i reaccionar amb precisió a les indicacions del director/a.

Escena

12. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

13. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra, el bis.

14. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic, i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Característiques fonamentals de la formació: famílies instrumentals o vocals, diferents sistemes d'afinació, diferents sistemes d'escriptura, instruments transpositors; disposició de faristols i formació, passadissos, línies visuals.

2. Sistema d'assaig i disciplina: afinació conjunta, fixació del la i organització de l'afinació, sistema de treball, pauses, treballs per seccions, valoració del silenci.

3. Codi gestual de la direcció: gest aplicats a la interpretació, gest aplicats al moviment, gest aplicats a la dinàmica, gest aplicats a l'articulació; les figures de compàs, dibuixos i subdivisió, fórmules gràfiques de traç.

4. Jerarquia del conjunt aplicada a l'assaig i a la interpretació.

5. Signes d'escriptura aplicats a la música de conjunt: tremolos, colla parte, solo, in 2, divisi, col legno, cuivré; problemàtica dels calderons; signes relacionats amb la direcció; in 2, in 3, in 4; signes d'arc; signes de respiració i fraseig; figures de compàs, mètrica i subdivisió.

6. Terminologia clàssica en italià, alemany i anglès de moviment, caràcter, dinàmica, articulació, tonalitat i valors.

7. Repertori. Treball gradual del repertori bàsic de la formació: obres sense solista, obres amb solista, obres amb cor i àries d'òpera.

8. Interrelació de coneixements: aplicació dels coneixements del llenguatge, l'harmonia i altres matèries, a través de l'anàlisi, en la interpretació del repertori.

9. El material imprès: ús i cures, llapis d'assaig, arcs, talls i altres anotacions.

10. Assajos i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

11. El concert: disposició en l'escenari; vestuari; protocol tradicional d'entrada, salutació, presentació, execució, canvi d'obra, salutació i sortida; la comunicació en el concert entre músics i director i entre músics i públic; la comunicació i l'estil en funció del repertori.

12. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

c) Criteris d'avaluació

De l'agrupació

1. Mostrar criteris personals i raonats sobre qüestions estètiques que li permetin complir amb la seva responsabilitat com a intèrpret dintre del mateix.

2. Exhibir la possessió d'una gamma sonora àmplia i variada, sabent-la posar al servei de les conveniències del grup, així com de les exigències estilístiques i interpretatives de les obres.

3. Demostrar que es coneixen i es respecten les normes que exigeix tota actuació en grup: afinació prèvia, atenció contínua, concentració, i valoració de la participació en un treball col·lectiu.

4. Demostrar que es comprèn la pràctica en agrupacions com un valor fonamental de la formació musical i instrumental.

5. Mostrar domini del propi instrument d'acord amb les exigències de cada obra.

6. Evidenciar l'exercitació del sentit de l'oïda en els seus diferents àmbits, en especial pel que fa al sentit d'afinació i la doble capacitat d'escolta, individual i de conjunt, demostrant la sensibilitat auditiva necessària per a perfeccionar gradualment la qualitat sonora.

Mètodes d'estudi

7. Patentitzar l'aplicació d'eines i competències pel desenvolupament de la memòria.

8. Utilitzar la capacitat de lectura a primera vista amb un nivell que permeti el muntatge fluït de les obres.

9. Demostrar capacitat per improvisar, si s'escau.

Creació i interpretació

10. Mostrar preparació en el coneixement i la pràctica d'obres de diferents èpoques, estils i caràcters.

11. Manifestar capacitat per interpretar obres representatives del repertori de l'agrupació reaccionant amb precisió a les indicacions del director/a.

Escena

12. Mostrar capacitat d'adaptació a les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

13. Exhibir domini dels protocols de presentació davant del públic.

14. Evidenciar familiaritat i soltesa davant el contacte amb el públic.

Annex 2

Finalitats de les assignatures optatives

Educació corporal

a) Finalitats

1. Desenvolupar l'hàbit de treball per la prevenció de lesions.

2. Tenir criteri propi per realitzar l'estudi i la interpretació musical, així com qualsevol activitat física en condicions de qualitat i benestar físic i mental.

3. Assolir la consciència corporal i mental que permeti l'equilibri entre la intenció expressiva desitjada i la seva execució.

4. Assolir les capacitats corporals i cognitives necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: equilibri, coordinació, domini de la memòria, concentració, autocontrol, capacitat comunicativa.

5. Adquirir un equilibri adequat entre els pensaments, les emocions i les accions comunicatives, en tot estadi de la preparació artística, així com en la interpretació en públic.

b) Fonaments

1. Coneixement dels aspectes més importants a tenir en compte per prevenir les lesions: pautes d'estudi, hàbits de treball, ergonomia, atenció a la qualitat corporal i a l'actitud mental.

2. Pautes d'estudi per la prevenció de lesions: temps, actitud, qualitat, repetició, dificultat.

3. Procediments i habilitats d'autocontrol físic i mental necessaris per a la preparació artística i l'interpretació en públic.

4. El gest i el moviment com a eina comunicativa.

5. Esforç ponderat per assolir una màxima eficiència artística.

Història de la música

a) Finalitats

1. Conèixer, comprendre i saber valorar la música de cada època en relació amb els conceptes estètics imperants, en relació amb la societat que l'ha creada i al context cultural en què s'ha inserit.

2. Entendre el sentit evolutiu de la història de la música i les relacions internes que s'estableixen entre els períodes successius.

3. Familiaritzar-se amb els principals estils de la música occidental a través, fonamentalment, de l'audició i l'anàlisi de les fonts musicals.

4. Eixamplar la perspectiva musical més enllà de la pròpia pràctica interpretativa, establint relacions significatives entre els estils històrics i els repertoris estudiats en d'altres assignatures.

5. Prendre consciència dels aspectes organològics i notacionals que afecten a la pròpia pràctica interpretativa.

6. Conèixer les diferents eines metodològiques i bibliogràfiques rellevants per a la matèria.

b) Fonaments

1. La música en els diferents períodes històrics: escoles, corrents, compositors i contextos.

2. Coneixement de tècniques compositives: estils, formes, gèneres, grafia, instruments i formacions.

3. Audició d'obres musicals i anàlisi.

4. Història de la música i criteris interpretatius.

5. Hàbit d'expressar-se, tant de manera oral com per escrit, utilitzant correctament el vocabulari i els conceptes propis de la matèria.

6. Les eines de l'historiador: fonts directes i indirectes, iconografia, literatura i tractats.

7. Mitjans de desenvolupament del criteri musical.

Música i noves tecnologies

a) Finalitats

1. Comprendre el fenomen sonor en tota la seva amplitud.

2. Assolir les capacitats necessàries per a realitzar tasques relacionades amb les noves tecnologies musicals.

3. Incrementar el coneixement i desenvolupar la creativitat en l'ús dels diferents recursos sonors.

4. Relacionar-se i saber utilitzar les noves tecnologies per a un millor desenvolupament musical.

5. Cultivar un criteri propi per realitzar correctament enregistraments, mescles, masteritzacions i sonoritzacions.

6. Fomentar l'interès per estar al dia dels avenços tècnics sonors: electroacústica, informàtica, manipulació del so i nous instruments.

b) Fonaments

1. El fenomen sonor: acústica física i funcional, psicoacústica, fisiològica de l'oïda i organologia.

2. Desenvolupament i metodologia de la generació sonora: història, síntesi i electrònica.

3. Elements de la cadena sonora: transductors d'entrada, processadors de senyal, sistemes d'enregistrament, sistemes d'amplificació i transductors de sortida.

4. Informàtica i tecnologia musical. Maquinari: ordinadors, sintetitzadors i samplers. Programari: seqüenciadors i editors de partitures, entre altres. Midi i digitalizació del so.

Annex 3

Càrrega lectiva de les especialitats

1. Àrea d'instruments de l'orquestra.

Especialitats de vent fusta, vent metall i percussió: clarinet, fagot, flauta travessera, oboè, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, tuba, percussió.

hores/setm.=h/set.

Curs 1r

Curs 2n

Curs 3r

Curs 4t

Curs 5è

Curs 6è

Total h/set

Hores

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

6 cursos

totals

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

.

.

240

Harmonia clàssica

.

.

.

.

2

2

120

Música de cambra/

Orquestra/Banda/Conjunt *

14

420

Optatives del titular

7

210

Hores totals

1.170

* L'assignatura de música de cambra es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

L'assignatura de conjunt es refereix a les especialitats de percussió i saxòfon.

1.2 Especialitats de corda: violí, viola, violoncel, contrabaix.

Curs 1r

Curs 2n

Curs 3r

Curs 4t

Curs 5è

Curs 6è

Total h/set

Hores

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

6 cursos

totals

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

.

.

240

Harmonia clàssica

.

.

.

.

2

2

120

Música de cambra/Orquestra*

14

420

Optatives del titular

7

210

Hores totals

1.170

* L'assignatura de música de cambra es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

1.3 Especialitat d'arpa

Curs 1r

Curs 2n

Curs 3r

Curs 4t

Curs 5è

Curs 6è

Total h/set

Hores

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

6 cursos

totals

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

.

.

240

Harmonia clàssica

.

.

.

.

2

2

120

Música de cambra/Orquestra/

Conjunt *

14

420

Optatives del titular

7

210

Hores totals

1.170

* L'assignatura de música de cambra es cursarà, almenys, en 2 cursos acadèmics.

2. Àrea d'instruments polifònics. Acordió, guitarra, piano, orgue

Curs 1r

Curs 2n

Curs 3r

Curs 4t

Curs 5è

Curs 6è

Total h/set

Hores

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

6 cursos

totals

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

.

.

240

Harmonia clàssica

.

.

.

.

2

2

120

Música de cambra/

Conjunt/Cor*

10

300

Acompanyament

.

.

.

.

.

.

2

60

Optatives del titular

7

210

Hores totals

1.110

* Les assignatures de música de cambra i cor es cursaran cadascuna, com a mínim en dos cursos acadèmics.

3. Àrea d'instruments de la música moderna i jazz. Baix elèctric i guitarra elèctrica

Àrea d'instruments de la música antiga. Clavicèmbal, flauta de bec, instruments de corda polsada del renaixement i del barroc, viola de gamba

Àrea d'instruments de la música tradicional. Flabiol i tamborí, tenora, tible, instruments de pua

Curs 1r

Curs 2n

Curs 3r

Curs 4t

Curs 5è

Curs 6è

Total h/set

Hores

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

6 cursos

totals

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

.

.

240

Harmonia clàssica o moderna**

.

.

.

.

2

2

120

Música de cambra/

Conjunt/Cor*

12

360

Optatives del titular

7

210

Hores totals

1.110

* En les especialitats de l'àrea de música moderna i jazz, i d'instruments de la música tradicional, l'assignatura de cor es cursarà un mínim de 2 cursos acadèmics, excepte en el cas dels instruments de pua que hauran de cursar, a més, 2 cursos de música de cambra.

En l'especialitat d'instruments de la música antiga, les assignatures de música de cambra i cor es cursaran cadascuna, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

** Per a l'àrea d'instruments de música moderna i jazz.

4. Especialitat de cant

Curs 1r

Curs 2n

Curs 3r

Curs 4t

Curs 5è

Curs 6è

Total h/set

Hores

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

6 cursos

totals

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

.

.

240

Harmonia clàssica

.

.

.

.

2

2

120

Idiomes aplicats al cant

1

1

1

1

2

2

240

Música de cambra/Conjunt/Cor*

6

180

Interpretació i escena

3

90

Optatives del titular

8

240

Hores totals

1.290

* Les assignatures de música de cambra i cor es cursaran cadascuna, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

----------------------------------------------------

> Ver archivo PDF (156,9 kb.)

Tiempo estimado de descarga
  Modem 28,8 k.1 m.
  Modem 33,3 k.1 m.
  Modem 56 k.menos de 1 minuto
  RDSI 64 k.menos de 1 minuto
  ADSL 256 k.menos de 1 minuto
  ADSL 512 k.menos de 1 minuto
  ADSL 2 Mb.menos de 1 minuto


Para visualizar esta disposición es necesario
el programa Adobe® Acrobat® Reader, que puede
descargar gratuitamente haciendo clic sobre el
icono situado arriba.

Magislex® Servicio de legislación educativa
      © 2021 Siena, S.A.