Menu
  Información
  Abónese
  Servicios Gratuitos
  Ayuda
  Mapa del sitio
  Contactar
 Demostración

 Solicitar una
 demostración

 E-mail  

 Abonados

 Acceso usuarios

 usuario  
 contraseña  

 


Legislación básica
 

INSTRUCCIÓN 2/2012, de 25 de septiembre, para hacer pública la lista completa de las oficinas de registro de esta Universidad, sus sistemas de acceso y horarios de funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2012.

Aquesta Instrucció té com a finalitat donar compliment a allò que s'estableix a la disposició final primera del Reglament d'organització i funcionament del registre d'entrada i sortida de documents de la Universitat de Girona (aprovat per acord de la Junta de Govern de la UdG en la sessió tinguda el dia 11 de desembre de 1997, BOE núm. 55, de 5 de març de 1998; DOGC núm. 2564, de 26 de gener de 1998 i BOU núm. 30, novembre-desembre de 1997, modificat per acord de la Junta de Govern adoptat en la sessió tinguda el 2 de maig de 2002, DOGC núm.3638, de 17 de maig de 2002), per la qual es faculta la Secretaria General perquè elabori i faci pública anualment la llista completa i actualitzada de les oficines de registre, els seus sistemes d'accés i els horaris de funcionament fins a 31 de desembre de 2012.

De conformitat amb allò que es determina a la instrucció del gerent 4/2012, de 21 de setembre de 2012, sobre els horaris i permisos laborals del PAS funcionari i laboral de la Universitat de Girona, amb caràcter provisional fins a 31 de desembre de 2012, en virtut de les competències que m'atribueix la disposició final primera, disposo fer pública la llista completa de les oficines de registre de la Universitat de Girona, els seus sistemes d'accés i els horaris de funcionament fins a 31 de desembre de 2012.

REGISTRE PRESENCIAL

Oficina Central de Registre

Rectorat

Edifici Les Àligues. Plaça Sant Domènec, 3

17071 Girona

Sistemes d'accés i de comunicació: personal i per les oficines de correus i pels altres llocs que determina l'article 38. 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Horari:

-De l'1de l'octubre al 31 de desembre de 2012:

De dilluns a dijous, de les 9.15 a les 14 h i de les 15.30 a les 16.45 h

Divendres, de les 9.15 a les 14 h

-Del 24 al 31 de desembre de 2012 (Nadal):

De dilluns a divendres de les 9.15 a les 14h

OFICINES AUXILIARS DE REGISTRE

- Edifici CIAE

Campus Montilivi

M. Aurèlia Campmany,38

17071 Girona

- Àrea d'Estudis de Ciències. Oficina Auxiliar de Registre

Campus de Montilivi

M. Aurèlia Campmany, 69

17071 Girona

- Àrea d'Estudis d'Educació i Psicologia. Oficina Auxiliar de Registre

Plaça Sant Domènec, 9

17071 Girona

- Àrea d'Estudis de Dret. Oficina Auxiliar de Registre

Campus de Montilivi

de la Universitat de Girona, 12

17071 Girona

- Àrea d'Estudis d'Economia. Oficina Auxiliar de Registre

Campus de Montilivi

de la Universitat de Girona, 10

17071 Girona

- Àrea d'Estudis d'Infermeria. Oficina Auxiliar de Registre

Emili Grahit, 77

17071 Girona

- Àrea d'Estudis de Lletres. Oficina Auxiliar de Registre

Plaça Ferrater Mora, 1

17071 Girona

- Àrea d'Estudis Tècnics. Oficina Auxiliar de Registre

Campus de Montilivi

M. Aurèlia Campmany, 61

17071 Girona

- Àrea d'Estudis Turístics. Oficina Auxiliar de Registre

Edifici Sant Domènec

Pl. Ferrater i Mora, 1, 2n pis

17071 Girona

- Administració dels Estudis de Medicina. Oficina Auxiliar de Registre

Emili Grahit, 77

17071 Girona

Sistemes d'accés i de comunicació: personal i per les oficines de correus i pels altres llocs que determina l'article 38. 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Horari:

-De l'1d'octubre al 31 de desembre 2012:

De dilluns a divendres, de les 9.30 a les 13.30h.

Dimarts i dimecres de les 15.30 a les 16.45h.

-Del 24 al 31 de desembre de 2012 (Nadal): romandran sense servei, tancades.

REGISTRE ELECTRÒNIC

Sistemes d'accés i de comunicació: telemàtic: https://seu.udg.edu

Horari:

Es pot utilitzar les 24 hores del dia els set dies de la setmana, de conformitat amb el Reglament de creació, organització i funcionament del registre electrònic d'entrada i sortida de documents de la Universitat de Girona, aprovat per acord adoptat pel Consell de Govern de la Universitat en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2011. (DOGC núm. 5966 de 19 de setembre de 2011 i BOUdG 6/2011 de 14 de setembre de 2011)

REVOCACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ DEL SECRETARI GENERAL 01/2012, DE 6 D'AGOST DE 2012

A partir del dia 1 d'octubre de 2012 resta sense efecte la Instrucció del secretari general 01/2012, de 06 d'agost de 2012, de manteniment entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre de 2012 de l' horari de funcionament de les oficines de registre que es determinava pel mateix període de l'any 2011 a la Instrucció del secretari general 5/2011, de 29 de juliol de 2011, per fer pública la llista completa de les oficines de registre de la Universitat de Girona, els seus sistemes d'accés i els horaris de funcionament per al curs 2011-2012 (DOGC núm. 5938, de 8 d'agost de 2011), publicada al DOGC núm. 6210, de 10 de setembre de 2012

HORARIS 2013

A partir del moment en què es disposi del calendari laboral per al personal d'Administració i Serveis de la UdG per l'any 2013 i , en qualsevol cas, abans del 31 de desembre de 2012 es dictarà una instrucció per fer pública la llista completa de les oficines de registre de la Universitat de Girona, els seus sistemes d'accés i els horaris de funcionament a partir de l'1 de gener de 2013.

Girona, 25 de setembre de 2012

Carles Abellà Ametller

Secretari generalMagislex® Servicio de legislación educativa
      © 2021 Siena, S.A.