Menu
  Información
  Abónese
  Servicios Gratuitos
  Ayuda
  Mapa del sitio
  Contactar
 Demostración

 Solicitar una
 demostración

 E-mail  

 Abonados

 Acceso usuarios

 usuario  
 contraseña  

 


Legislación básica
 

DECRETO 115/2012, de 9 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de química industrial.
PARTE V


Criteris d'avaluació

3.1 Identifica i extreu del projecte les activitats que s'han de realitzar.

3.2 Seqüencia les activitats ordenant-les en funció de les necessitats d'aplicació.

3.3 Determina els recursos i la logística necessària per a cada activitat.

3.4 Identifica les necessitats de permisos i autoritzacions que s'han de tenir per dur a terme les activitats.

3.5 Determina els procediments d'actuació o execució de les activitats.

3.6 Verifica l'operativitat dels equips i la disponibilitat de les matèries i productes.

3.7 Realitza l'activitat projectada.

3.8 Detecta i enregistra les anomalies de funcionament dels equips.

3.9 Realitza els treballs de manteniment en els equips, si s'escau.

3.10 Verifica la qualitat del producte mitjançant els assajos necessaris, si s'escau.

3.11 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

3.12 Utilitza els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat.

3.13 Aplica les normes i procediments de tractament de residus.

4. Gestiona l'execució de l'activitat definint el procediment de seguiment i control.

Criteris d'avaluació

4.1 Defineix el procediment de validació de l'activitat.

4.2 Defineix els indicadors de qualitat per a realitzar la validació.

4.3 Defineix el procediment per a l'avaluació de les incidències que puguin presentar-se durant la realització de l'activitat, la seva possible solució i registre.

4.4 Defineix, en cas que sigui necessari, el procediment per gestionar els possibles canvis en els recursos i en les fases de l'activitat, dels quals hi inclou el sistema de registre.

4.5 Estableix un sistema per controlar el compliment de la seqüència i durada temporal de les fases del projecte.

5. Documenta els diferents aspectes de l'activitat, i hi integra els coneixements aplicats en el seu desenvolupament i/o la informació cercada.

Criteris d'avaluació

5.1 Defineix i elabora la documentació necessària per a l'avaluació de la realització de les diferents fases de l'activitat.

5.2 Defineix i elabora la documentació necessària per a l'execució de l'activitat.

5.3 Estableix la documentació i la normativa associada a la recepció, expedició i emmagatzematge de productes.

5.4 Estableix el sistema d'identificació i control d'existències.

5.5 Defineix els fulls de registre d'incidències durant la realització de l'activitat i les fitxes de manteniment dels equips utilitzats.

5.6 Estableix la documentació relacionada amb el control de la qualitat de matèries primeres i producte acabat.

5.7 Elabora els PNT utilitzats en la realització de l'activitat.

5.8 Utilitza programes informàtics de tractament de dades i de tractament de textos.

Continguts

Els determina el centre educatiu.

Mòdul professional 15: formació en centres de treball

Durada: 416 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, i les relaciona amb les activitats que realitza.

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l'organigrama i les funcions de cada àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei envers l'entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, centre o servei, davant d'altres tipus d'organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s'acull l'empresa, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en relació amb l'activitat.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l'activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional d'acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

Criteris d'avaluació

2.1 Compleix l'horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l'execució de les tasques assignades.

2.4 S'adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l'empresa.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

3. Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l'activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i hi proposa possibles solucions.

Activitats formatives de referència

1. Activitats formatives de referència relacionades amb l'organització de les operacions de la planta química.

1.1 Interpretació dels procediments/instruccions per a les operacions de la planta.

1.2 Establiment d'un programa de producció.

(Determinar la documentació, materials, equips, útils, instruments i dispositius de mesura, i material auxiliar. Determinar el temps del procés. Preveure la seqüència, sincronisme i simultaneïtat de les operacions.)

2. Activitats formatives de referència relacionades amb la preparació i supervisió d'equips, instal·lacions i serveis auxiliars.

2.1 Preparació i supervisió d'equips i instal·lacions de transport i distribució de matèries sòlides, generació i transmissió de la calor, calderes de vapor, condicionament d'aire i altres gasos.

2.2 Elaboració/generació d'ordres de treball per a la reparació d'avaries detectades en el procés.

3. Activitats formatives de referència relacionades amb la supervisió de les operacions de procés.

3.1 Realització de mescles i dissolucions.

3.2 Separacions mecàniques o per difusió.

3.3 Obtenció de productes químics amb reactors i bioreactors.

4. Activitats formatives de referència relacionades amb el control del règim d'operació del procés químic.

4.1 Control que la producció manté els nivells de qualitat especificats en el procés.

(Controlar el pla de presa de mostres de producció. Comprovar els resultats i aplicar mesures correctores, si escau. Registrar les dades.)

4.2 Control/supervisió de l'estat de les variables del procés.

4.3 Manteniment del règim d'operació mitjançant instruments de control.

5. Activitats formatives de referència relacionades amb el condicionament i emmagatzematge dels productes químics.

5.1 Supervisió de la recepció de primeres matèries i de l'expedició de productes, i del material de condicionament d'acord amb la qualitat preestablerta.

5.2 Control de l'emmagatzematge dels productes en condicions de seguretat.

5.3 Control del flux dels materials en el magatzem amb criteris d'eficàcia.

5.4 Coordinació de les operacions d'envasament i condicionament amb la resta de les operacions de fabricació.

6. Activitats formatives de referència relacionades amb el compliment de les normes de seguretat i ambientals.

6.1 Participació en l'elaboració i seguiment dels plans de seguretat i ambientals de l'empresa.

6.2 Assegurament que els equips, màquines i instal·lacions operen complint les normes de seguretat i ambientals.

6.3 Supervisió de la utilització d'equips de protecció individual per prevenir els riscos personals, propis i aliens.

6.4 Participació activa en les pràctiques, simulacres i emergències segons els protocols i plans de seguretat establerts.

—6 Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres), i l'aplica a les activitats professionals més habituals.

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica a situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats amb l'àmbit professional.

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes i normativa, sobre diversos temes professionals.

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.

1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals (correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa, segons prescripcions establertes, per elaborar en la llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.

1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

Aquest resultat d'aprenentatge s'haurà d'aplicar almenys en un dels mòduls del cicle formatiu, exceptuant el mòdul d'anglès tècnic.

—7 Espais (VER PDF)

> Ver archivo PDF (650,6 kb.)

Tiempo estimado de descarga
  Modem 28,8 k.3 m.
  Modem 33,3 k.3 m.
  Modem 56 k.2 m.
  RDSI 64 k.1 m.
  ADSL 256 k.menos de 1 minuto
  ADSL 512 k.menos de 1 minuto
  ADSL 2 Mb.menos de 1 minuto


Para visualizar esta disposición es necesario
el programa Adobe® Acrobat® Reader, que puede
descargar gratuitamente haciendo clic sobre el
icono situado arriba.

Magislex® Servicio de legislación educativa
      © 2021 Siena, S.A.