Menu
  Información
  Abónese
  Servicios Gratuitos
  Ayuda
  Mapa del sitio
  Contactar
 Demostración

 Solicitar una
 demostración

 E-mail  

 Abonados

 Acceso usuarios

 usuario  
 contraseña  

 


Legislación básica
 

Decreto 435/2003, do 27 de novembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ó título de técnico superior en xestión do transporte.PARTE IV3.2.4. Módulo profesional 4: planificación e xestión da explotación do transporte terrestre:

Asociado á unidade de competencia 2: organizar, planificar e xestiona-lo tráfico/explotación do transporte terrestre.

Capacidades terminais elementais
* Analiza-las características técnicas dos medios de transporte en relación coa prestación do servicio de transporte terrestre, identificando a regulación aplicable ás que requiran permisos ou equipos especiais.

* Identifica-los recursos humanos e materiais necesarios para a prestación dun servicio determinado, en función das características da operación: tipo e volume de carga, rutas, características técnicas, custo, etc.

* Establecer previsións de tráfico a partir da análise da evolución da demanda do servicio.

* Xestiona-la utilización da flota e a contratación de unidades de transporte ou espacio de carga, incrementando a súa rendibilidade e a calidade do servicio.

* Planifica-las rutas, os itinerarios e horarios de liñas regulares e de transportes discrecionais, establecendo enlaces, transbordos e os apoios necesarios que diminúan tempos e garantan a eficacia na asignación dos recursos e a calidade do servicio.

* Organizar transportes especiais, determinando características técnicas dos vehículos e equipos especiais, especificacións legais e técnicas requiridas para o persoal de tráfico, rutas, itinerarios e apoios necesarios, de acordo coa normativa aplicable ó transporte concreto.

* Planifica-las revisións periódicas do vehículo, en función da súa vida útil, o seu emprego e a súa situación, e enumera-las características técnicas que deben ser obxecto de inspección dos vehículos da flota de transporte de carga por estrada, en cumprimento da normativa vixente.

* Analiza-los requisitos esixidos pola normativa en canto á documentación de tráfico, controis e inspeccións que garantan a correcta prestación do servicio, e tamén o procedemento sancionador derivado do incumprimento das obrigas legais.

* Verifica-la documentación de tránsito correspondente ás mercadorías, rutas e alfándegas de paso, e a realización das xestións alfandegueiras necesarias para expedi-lo medio de transporte.

* Analiza-los procedementos de control de tempos de conducción e repouso aplicados en operacións de transporte terrestre.

* Identifica-las posibles causas e continxencias producidas na explotación do servicio valorando a súa incidencia na calidade do servicio prestado e determinando as responsabilidades persoais e/ou organizativas.

* Selecciona-la lexislación aplicable en caso de accidente de tráfico nun servicio de transporte de carga por estrada.

* Identifica-las competencias das institucións comunitarias, estatais e autonómicas na regulación e ordenación do transporte terrestre.

* En caso de incidente ou accidente derivado dun transporte, determina-las xestións necesarias para a súa resolución, facendo óptimo o custo, mesmo as derivadas da responsabilidade civil.

Contidos (duración 200 horas)
Contidos procedementais
Xeografía:
* Identificación das redes de transporte terrestre definidas pola xeografía vial.

* Identificación das redes de transporte terrestre definidas pola xeografía ferroviaria.

* Establecemento de rutas e itinerarios.
Regulamentación do transporte terrestre de mercadorías e viaxeiros:
* Identificación da normativa que regula a documentación de tráfico que se esixe para a realización do transporte terrestre.

* Identificación da documentación de tráfico requirida na realización dun servicio de transporte terrestre.

* Descrición do procedemento sancionador aplicable por incumprimento das obrigas legais no transporte terrestre.

* Identificación dos organismos competentes.
Normativa de seguridade vial:
* Determinación dos requisitos, autorizacións e equipos necesarios para a posta en marcha dos medios de transporte.

* Identificación dos controis e inspeccións que se deben realizar nas operacións de transporte terrest


Magislex® Servicio de legislación educativa
      © 2021 Siena, S.A.