Menu
  Información
  Abónese
  Servicios Gratuitos
  Ayuda
  Mapa del sitio
  Contactar
 Demostración

 Solicitar una
 demostración

 E-mail  

 Abonados

 Acceso usuarios

 usuario  
 contraseña  

 


Legislación básica
 

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 1996, por la que se ordena la inscripción y la publicación del Acuerdo para la implantación del nuevo sistema educativo en el sector de la enseñanza privada de Cataluña.


Vist el text de l'Acord per a la implantació del nou sistema
educatiu al sector de l'ensenyament privat de Catalunya,
signat el 21 de desembre de 1995 per: a) la Generalitat de
Catalunya (departaments d'Ensenyament i de Treball); b)
associacions empresarials: Associació Professional de
Serveis Educatius de Catalunya (APSEC), Confederació de
Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya (CCAEC),
Federació Catalana de Centres d'Ensenyament (FCCE); c)
altres associacions: Federació de Cooperatives d'Ensenyament
de Catalunya, Grup d'Acció Escolar Catalana, i d) sindicats
de treballadors: Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC);
Unió General de Treballadors (UGT) i Comissió Obrera
Nacional de Catalunya (CCOO);

Vist el model de contracte que adjunten signat per APSEC,
CCAEC, FCCE, USOC, CCOO i UGT;

Atès que el dit acord vincula en uns casos com a obligacions
la Generalitat de Catalunya i en altres les representacions
patronals, sindicals i altres. Per tant es tracta en uns
casos d'un pacte atípic entre tres grups d'interessos i en
altres es tracta d'una concertació col·lectiva entre
associacions d'empresaris i treballadors amb naturalesa
típica de Conveni col·lectiu estatutari;

Atès que les organitzacions patronals i sindicals signants,
expressament donen naturalesa de Conveni col·lectiu a
l'Acord amb exclusió expressa per a l'Administració pública
signant;

Atès que al marge de la naturalesa de Conveni col·lectiu de
l'acord amb eficàcia erga omnes, i amb caràcter normatiu i
com a font del dret laboral (articles 82 i 3 de l'Estatut
dels treballadors), per tractar-se d'un Conveni regulat al
títol 3 de l'Estatut dels treballadors i necessitat del
registre, dipòsit i publicació per l'autoritat laboral,
també l'Acord que assumeix l'Administració, pel fet de tenir
per destinataris tota una sèrie de possibles interessats
encara que siguin desconeguts, comporta també la necessitat
de la seva publicació (article 86 de la Llei de règim
jurídic per a les administracions públiques i del
procediment administratiu comú);

Atès que està vigent el Conveni col·lectiu de treball
d'àmbit de Catalunya de l'ensenyament privat per a l'any
1994, registrat per Resolució del director general de
Relacions Laborals de 14 de juny de 1994 (DOGC de
29.7.1994), que al seu article 4 assenyala l'àmbit temporal
i el fixa de l'1 de gener de 1994 fins al 31 de desembre de
1996, i signat per APSEC, FCCE, USOC, UGT i CCOO, i amb
posterioritat signat per FCAEC segons Resolució del director
general de Relacions Laborals de 5 d'agost de 1994 (DOGC de
30.9.1994). Mentre que l'àmbit d'aplicació i el temporal de
l'Acord s'assenyalen als punts segon i quinzè d'aquest, amb
vigència des del 21 de desembre de 1995 fins al 31 d'agost
del 2001;

Atès que les mateixes parts signants de l'esmentat Conveni
col·lectiu de l'ensenyament privat més altres associacions
volen que aquest Acord, en la regulació que afecta empresa i
treballadors, tingui naturalesa de Conveni col·lectiu,
caldrà doncs integrar el nou<


Magislex® Servicio de legislación educativa
      © 2021 Siena, S.A.