Menu
  Información
  Abónese
  Servicios Gratuitos
  Ayuda
  Mapa del sitio
  Contactar
 Demostración

 Solicitar una
 demostración

 E-mail  

 Abonados

 Acceso usuarios

 usuario  
 contraseña  

 


Legislación básica
 

DECRETO 25/2008, de 29 de enero, por el que se establece la ordenación curricular de las enseñanzas de música de grado profesional y se regula la prueba de acceso.
PARTE II


Annex 1

Currículum de les assignatures comunes i de les assignatures d'especialitat

1. Assignatures comunes

1.1 Instrument de l'especialitat/cant

S'especifiquen els objectius i continguts de cada especialitat ordenats alfabèticament, i els criteris d'avaluació comuns per a tots els instruments.

1.2 Llenguatge musical

1.3 Harmonia

1.3.1 Harmonia clàssica

1.3.2 Harmonia moderna

2. Assignatures d'especialitat ordenades per ordre alfabètic

2.1 Acompanyament

2.2 Conjunt

2.3 Cor

2.4 Idiomes aplicats al cant

2.5 Interpretació i escena

2.6 Música de cambra

2.7 Orquestra i banda

1. Assignatures comunes

1.1 Instrument de l'especialitat/cant

Introducció

L'art de comunicar-se en el llenguatge dels sons precisa de la participació de diferents perfils artístics, cadascun d'ells actuant d'acord amb la seva pròpia funció. La inspiració estimula la sensibilitat del compositor i el condueix envers la creació d'un text musical. Perquè aquest text sigui comunicat al públic, és necessària la participació d'algú que en faci una lectura, i el materialitzi sonorament i expressivament: l'intèrpret.

L'intèrpret ha de ser capaç de llegir, comprendre i interpretar el conjunt de símbols i indicacions, que s'han convingut com els més adequats per plasmar en paper la creació musical. Però no tot allò que pot expressar la música és susceptible de quedar reflectit sobre el paper. El missatge contingut en la partitura només pot ser revelat a través de la lectura que en faci l'intèrpret, a través de la seva sensibilitat, la seva inspiració, el seu gust, el seu caràcter artístic i la seva personalitat musical.

Arribar a ser capaç de comunicar al públic l'emoció artística continguda en la partitura significa un llarg camí d'aprenentatge: comprendre la terminologia i simbologia musical, conèixer el seu context i saber-la-hi ubicar, aconseguir la destresa necessària per executar-la amb precisió, cultivar una personalitat artística que faci que les seves interpretacions adquireixin caràcter propi. Per aconseguir aquests objectius, cal que l'instrumentista desenvolupi les competències generals i específiques que li facilitin emprendre aquest viatge d'extens i sinuós recorregut.

Durant aquest període dels ensenyaments professionals, l'estudiant es troba amb el tram més llarg del seu trajecte: sis cursos en els quals la seva persona passa de l'etapa de l'adolescència a la de joventut. En aquest període l'aportació de l'experiència musical pot significar una important contribució al seu desenvolupament personal. El procés d'identificació amb l'instrument, com a mitjà genuí per expressar les pròpies aspiracions artístiques, es pot convertir en una vivència insubstituïble, fonamental en la formació de persones capacitades per afrontar els reptes de la societat del futur.

És en aquesta etapa que es desvetllaran aspectes que aniran adquirint una nova dimensió: la relació amb l'instrument, font d'autoconeixement, canal d'exploració d'intencions, possibilitats i caràcter musical; l'aprofundiment en els mitjans de desenvolupament artístic; l'autèntic concepte de la paraula tècnica que, endinsant-se en l'univers sonor, ultrapassa a bastament la identificació amb la limitada idea d'agilitat mecànica; la confluència del ventall de coneixements rebuts en les diferents assignatures, en un interès principal; la comunicació de vivències i complicitats amb els companys, moguts per motivacions i interessos similars; la màgia de la transmissió musical amb el públic, en instants únics i irrepetibles; la recerca de la pròpia ubicació en l'òrbita musical. Tots aquests aspectes han de facilitar la reflexió, a través de la que pot manifestar-se la convicció de trobar el propi espai en el món professional musical.

Caldrà reservar una important quantitat de temps i d'esforç per assolir aquestes finalitats, i disposar del conjunt d'objectius i continguts adequats dissenyats per vehicular el trajecte.

Acordió

a) Objectius

De l'instrument1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques dels instruments de percussió i la seva evolució històrica.

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge, neteja, manteniment i reparacions elementals dels principals instruments de percussió.

3. Conèixer el sistema d'afinació de les timbales i saber-les afinar en relació amb un altre instrument.

Del cos

4. Obtenir una actitud corporal adient per l'execució instrumental i pel sosteniment de les baquetes.

5. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.

7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, així com la coordinació rítmica i motriu que exigeix les possibles combinacions dels instruments de percussió, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi dels instruments de percussió.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures en profit de l'estudi dels instruments de percussió.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Adquirir i aplicar eines pel desenvolupament de la memòria.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumental, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures. Tocar en un conjunt de percussió amb i sense director amb coneixement global de l'obra, precisió rítmica i sentit musical.

16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: sticking, pulsació, articulació, respiració, col·locació dels instruments, coordinació entre les dues mans, tria i canvis de baquetes.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb els instruments de percussió.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

Continguts específics per instruments

Caixa

1. Estudi dels rudiments bàsics i aplicació al discurs musical.

2. El redoble: obert i tancat.
Magislex® Servicio de legislación educativa
      © 2021 Siena, S.A.