Menu
  Información
  Abónese
  Servicios Gratuitos
  Ayuda
  Mapa del sitio
  Contactar
 Demostración

 Solicitar una
 demostración

 E-mail  

 Abonados

 Acceso usuarios

 usuario  
 contraseña  

 


Legislación básica
 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 45/2013, de 28 de
marzo, del Consell, por el que se modifican los Estatutos
de la Universitat de València-Estudi General, aprobados por el Decreto 128/2004, de 30 de julio, del Consell.
[2013/4195]


Observados diversos errores en la publicación en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana de fecha 2 de abril de 2013 (núm. 6994), de
los Estatutos de la Universitat de València-Estudi General, se procede a
su corrección mediante la íntegra publicación del anexo que contiene el
texto en valenciano de la modificación de los estatutos.
ANNEX
Text de la modificació dels Estatuts
de la Universitat de València-Estudi General
Article 14
La Universitat de València s'organitza, segons les seues finalitats,
en departaments, facultats, escoles, instituts universitaris d'investigació,
escoles de doctorat, col·legis majors, residències universitàries i tots
aquells altres centres, serveis i estructures específiques necessaris per
al compliment de les seues funcions.
Article 15
1. Els departaments són les unitats de docència i d'investigació
encarregades de coordinar els ensenyaments d'acord amb la programació de la Universitat, fomentar la investigació i les altres activitats
universitàries referents a un o varis àmbits del coneixement.
2. Els departaments estan constituïts per una àrea de coneixement
o conjunt d'àrees, l'afinitat o relació de les quals en justifique l'agrupament des d'un punt de vista acadèmic i amb criteris d'eficàcia i eficiència.
En la Universitat de València no pot haver-hi més d'un departament
per àrea de coneixement, tret d'allò que disposa l'article 19.3. No obstant això, i per raons acadèmiques, la Universitat, per acord del Consell
de Govern, podrà crear àrees de coneixement pròpies.
Article 16
1. Els departaments tenen adscrits i desenvolupen en un o més centres els ensenyaments inclosos en els diversos plans d'estudis els continguts dels quals siguen propis de llur àrea o llurs àrees de coneixement.
En cas d'ensenyaments que puguen ser considerats propis d'àrees
adscrites a diversos departaments, el Consell de Govern determinarà
la corresponent adscripció i el temps de durada. Prèviament a aquest
acord, el vicerectorat corresponent, oïts els departaments, les comissions
acadèmiques de títols i els centres afectats, haurà d'emetre l'informe
pertinent.
2. Cada departament ha d'estar adscrit, als efectes d'aquests Estatuts, a aquell centre on tinga una major docència en matèries troncals i
obligatòries en les diferents titulacions, sense perjudici que, per raons
d'afinitat científica i acadèmica, el Consell de Govern, després de l'informe del vicerectorat corresponent, puga canviar aquesta adscripció.
Article 17
La creació, modificació i supressió de departaments correspon al
Consell de Govern, sense perjudici de les competències del Consell
Social sobre els aspectes pressupostaris. L'expedient l'iniciarà el rector
o la rectora, d'ofici o a proposta de la junta d'un centre o d'un consell
de departament. Una vegada iniciat l'expedient, el rector o la rectora en
demanarà un informe als centres i als departaments afectats, com també
tots aquells informes que estime oportuns. Així mateix, s'ha d'obrir un
període d'un mes d'informació pública en la comunitat universitària i,
si escau, s'ha de sotmetre a informe del Consell Social.
Article 19
1. Les condicions mínimes per a la creació d'un departament són:a) Disposar d'un nombre de professors o professores amb vinculació permanent a la Universitat, igual o superior a 18, amb dedicació a
temps complet.
A l'efecte del còmput de l'esmentat mínim, dues dedicacions a
temps parcial es consideren equivalents a una a temps complet. No hi
comptabilitzarà el personal d'institucions sanitàries a què fa referència
la disposició addicional onzena.
b) En tot cas, cada departament ha de tenir almenys vuit funcionaris
o funcionàries dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps
complet.
2. Quan un departament quede per sota dels mínims esmentats
durant un període de quatre anys, el departament es considerarà extingit. El Consell de Govern, després de l'informe del vicerectorat corresponent i oïts els afectats, haurà de decidir la seua fusió amb un altre o
altres departaments.
3. Quan un departament estiga constituït per una única àrea de
coneixement i el nombre de membres del personal docent i investigador que tinga adscrits siga superior a 50, el consell de departament, a
proposta d'un terç del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis adscrit al departament, podrà sol·licitar al rector o
la rectora la creació, per segregació, d'un nou departament.
Així mateix, quan un departament impartesca docència en centres o
agrupacions de centres allunyats geogràficament, el Consell de Govern,
després de l'informe del vicerectorat corresponent, podrà autoritzarne
la segregació en dos departaments, sempre que aquests estiguen adscrits
a centres diferents.
4. Quan un departament estiga constituït per més d'una àrea de
coneixement i el nombre de membres del personal docent i investigador
adscrit a una de les àrees supere el mínim establert en aquest article, el
consell de departament podrà sol·licitar al rector o la rectora la creació,
per segregació, d'un nou departament.
5. En els supòsits assenyalats en els punts 3 i 4, els departaments
resultants hauran de respectar els mínims establerts. Així mateix, l'expedient de creació haurà d'explicitar la coherència acadèmica i científica
de la proposta, com també la nova adscripció de tot el personal docent i
investigador i del personal d'administració i serveis.
Article 21
1. Quan un departament tinga responsabilitats docents en un centre
allunyat geogràficament del centre a què està adscrit i el compliment
d'aquestes responsabilitats exigesca la presència de sis o més professors
o professores a temps complet al centre en qüestió, el consell de departament podrà elevar al Consell de Govern la proposta de creació de la
secció departamental corresponent en cada centre on es done aquesta situació. Una vegada creada la secció departamental, en el cas que
integre tots els professors i les professores d'una àrea de coneixement
diferent a la resta del departament, l'esmentada secció formarà part, als
efectes acadèmics, del centre on tinga una major docència en matèries
troncals i obligatòries.
2. Cada secció departamental de centre serà dirigida per un professor o una professora amb vinculació permanent que hi exercesca docència. La durada del càrrec és de tres anys, amb una única possibilitat de
reelecció consecutiva. Dels acords presos en les reunions de les seccions
departamentals caldrà deixar-ne constància escrita.
Article 25
1. El consell és l'òrgan de govern del departament. Està integrat
per:
a) Tots els doctors i doctores del personal docent i investigador adscrits al departament.
b) Una representació de la resta del personal docent i investigador,
de la manera següent:
I. Tots els que tinguen dedicació a temps complet.
II. El 50 % d'aquest personal a temps parcial.
c) El 50 % del personal investigador en formació adscrit al departament.
d) Una representació dels estudiants i les estudiantes que cursen
ensenyaments dels diferents cicles i centres impartits pel departament,
igual a la meitat del total de membres dels apartats a i b.
e) Una representació del personal d'administració i serveis adscrit al
departament igual a la cinquena part del total de membres dels apartats
a i b.f) Una representació, si s'escau, del professorat associat d'institucions sanitàries, d'acord amb el que disposa la disposició addicional
onzena d'aquests Estatuts.
2. El consell de departament ha de ser renovat cada tres anys, llevat
dels representants dels estudiants i les estudiantes, el mandat dels quals
tindrà la durada establerta en el Reglament electoral general previst en
aquests Estatuts. Les vacants que s'hi produesquen en aquest període
seran cobertes pel temps que reste.
Article 28
1. El director o la directora del departament és elegit pel consell
de departament i nomenat pel rector o la rectora. Per ser-hi candidat o
candidata són necessàries les condicions següents:
a) Ser professor doctor o professora doctora amb vinculació permanent a la Universitat.
b) No haver estat revocat com a tal durant els sis mesos anteriors
a l'elecció.
c) Que la candidatura siga avalada per un 10 % dels membres del
consell de departament.
El compliment d'aquests requisits serà verificat pel consell de
departament.
2. Resultarà elegit en primera volta el candidat o la candidata que
obtinga un nombre de vots superior a la meitat del nombre de membres
del consell de departament. En segona volta, en la qual seran candidats
els dos més votats en la primera, resultarà elegit el candidat o la candidata més votat, sempre que supere el nombre de vots en blanc.
Si cap candidatura no assoleix aquesta majoria, el rector o la rectora
designarà un director o una directora provisional i s'iniciarà un nou
procés electoral en el termini de tres mesos.
En aquesta nova elecció, en la segona volta, en la qual seran candidats els dos més votats en la primera, resultarà elegit el que obtinga
més vots.
3. La durada del càrrec és de tres anys, amb una única possibilitat
de reelecció consecutiva
Article 30
1. En el termini de sis mesos a partir de la data de constitució d'un
departament, aquest haurà de presentar al Consell de Govern un projecte
de reglament de règim intern. El projecte s'haurà d'atenir al reglament
marc aprovat pel Consell de Govern a proposta de la Comissió d'Estatuts. Aquest reglament marc regularà provisionalment el funcionament
del departament des de la seua constitució fins a l'aprovació del reglament de règim intern propi.
2. En tot cas, en el reglament de règim intern del departament ha
de figurar:
a) (suprimir).
b) La composició, les competències i les normes de funcionament
de la junta permanent.
c) El règim de majories per a la presa d'acords.
d) Els criteris objectius per a la distribució de les activitats docents
programades.
e) Les competències i les normes de funcionament de les seccions
departamentals i les unitats docents, si n'hi ha.
Rúbrica del capítol segon del títol primer i de la secció primera del
capítol segon del títol primer
CAPÍTOL SEGON
De les facultats i escoles
Secció primera
De les facultats i escoles pròpies
Article 31
Les facultats i escoles són els centres encarregats de l'organització
dels ensenyaments i dels processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a l'obtenció de títols de grau. També poden organitzar
ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols, així com activitats
d'extensió universitària i de difusió de la cultura.Article 32
La creació, modificació o supressió de facultats i/o escoles l'ha
d'acordar la Generalitat, bé per iniciativa pròpia, amb l'acord del Consell de Govern, o bé per iniciativa de la Universitat, mitjançant una
proposta del Consell de Govern, en ambdós casos després de l'informe
favorable del Consell Social.
Article 36
1. La junta de centre n'és el màxim òrgan de govern, on es troben
representats els seus membres. En formen part el degà o la degana o
el director o la directora, que la presideix, i un màxim de 60 membres
distribuïts de la manera següent:
a) Un 51 % en representació del professorat amb vinculació permanent.
b) Un 6 % en representació del professorat sense vinculació permanent.
c) Un 3 % en representació del personal investigador en formació
vinculat als departaments o seccions departamentals adscrits al centre.
d) Un 30 % en representació dels estudiants i les estudiantes.
e) Un 10 % en representació del personal d'administració i serveis.
2. Assisteixen a la junta, amb veu i sense vot, tret que hi tinguen la
condició de representants:
a) Els vicedegans i les vicedeganes o els subdirectors i les subdirectores.
b) El secretari o la secretària del centre, que també ho serà de la
junta.
c) Els directors i les directores dels departaments adscrits al centre.
d) Els directors i les directores de les seccions departamentals adscrites al centre.
e) Els directors i les directores dels departaments que, sense estar
adscrits al centre ni constituir seccions departamentals, tinguen assignada una docència elevada en l'esmentat centre.
f) Els presidents i les presidentes de les comissions acadèmiques
de títol.
g) L'administrador o l'administradora.
h) Un estudiant o una estudianta de cadascuna de les titulacions que
no hi compten amb cap estudiant electe, designat per l'assemblea de
representants del centre.
3. La junta de centre ha de ser renovada totalment cada tres anys,
llevat dels representants dels estudiants i les estudiantes, el mandat
dels quals tindrà la durada establerta en el Reglament electoral general
previst en aquests Estatuts. Si en el moment de la renovació no hi ha
membres del col·lectiu del personal investigador en formació censats al
centre, el percentatge d'aquest col·lectiu incrementarà el del professorat
sense vinculació permanent. Les vacants que s'hi produesquen en aquest
període seran cobertes pel temps que reste.
4. La junta de centre s'ha de reunir, si més no, una vegada cada trimestre i, en tot cas, quan ho sol·licite almenys un 10 % dels membres.
Article 38
1. El degà o la degana o el director o la directora del centre és elegit
per la junta de centre i nomenat pel rector o la rectora. Per ser-hi candidats són necessàries les condicions següents:
a) Ser professor o professora amb vinculació permanent a la Universitat.
b) No haver estat revocat o revocada com a tal durant els sis mesos
anteriors a l'elecció.
c) Que la candidatura siga avalada per un 10 % dels membres de la
junta de centre.
El compliment d'aquests requisits serà verificat per la junta electoral del centre.
2. Resultarà elegit o elegida en primera volta el candidat o la candidata que obtinga un nombre de vots superior a la meitat del nombre
de membres de la junta de centre. En segona volta, en la qual seran
candidats els dos més votats en la primera, resultarà elegit o elegida
el candidat o la candidata més votat, sempre que supere el nombre de
vots en blanc.
Si cap candidatura no assoleix aquesta majoria, el rector o la rectora
designarà un degà o una degana o un director o una directora provisional i s'iniciarà un nou procés electoral en el termini de tres mesos.En aquesta nova elecció, en la segona volta, en la qual seran candidats els dos més votats en la primera, resultarà elegit o elegida qui
obtinga més vots.
3. El degà o la degana o el director o la directora del centre és elegit
per un període de tres anys i amb possibilitat de només una reelecció
consecutiva
Article 43
1. En el termini de sis mesos a partir de la data de creació d'un
centre, aquest haurà de presentar al Consell de Govern un projecte de
reglament de règim intern. El projecte s'haurà d'atenir al reglament
marc aprovat pel Consell de Govern a proposta de la Comissió d'Estatuts. Aquest reglament marc regularà provisionalment el funcionament
del centre des de la seua creació fins a l'aprovació del reglament de
règim intern propi.
2. En el reglament de règim intern del centre, hi haurà de constar
almenys:
a) La determinació del nombre total de membres de la junta del
centre.
b) (suprimir).
c) El règim, les normes i la periodicitat de convocatòries de la junta
de centre.
d) La regulació de les relacions, les competències i la distribució
dels recursos compartits entre el centre i els departaments i les seccions
departamentals adscrits al centre.
e) La normativa de votacions i el règim de majories per a la presa
d'acords.
f) Els percentatges mínims necessaris per incloure punts en l'ordre
del dia i per a peticions de convocatòria de junta.
g) La composició i les normes de funcionament de les comissions
acadèmiques de títol.
h) Les normes per a la creació i el funcionament de comissions del
centre.
i) Les previsions en cas de cessament o de revocació.
j) (suprimir).
k) En general, totes aquelles qüestions relatives al funcionament i
l'organització del centre.
Rúbrica de la secció quarta del capítol segon del títol primer
Secció quarta
Dels centres d'educació superior adscrits
Article 47
1. La sol·licitud d'adscripció de centres docents de titularitat pública
o privada per impartir estudis conduents a l'obtenció de títols de caràcter
oficial i validesa en tot l'Estat i dels títols propis, que quedaran sotmesos a la tutela acadèmica de la Universitat de València, ha de contenir:
a) Una memòria justificativa de la proposta d'adscripció que s'ajuste, en allò que li siga aplicable, a l'article 33.2 d'aquests Estatuts i en
la qual, en tot cas, figure el projecte de pressupost del centre, amb els
recursos prevists per al seu funcionament i, en especial, les quantitats
que han de satisfer els estudiants.
b) La plantilla de personal docent i investigador, acompanyada dels
corresponents currículums acadèmics i professionals.
c) Un projecte de conveni en què es fixen les bases de relació i
col·laboració entre la Universitat de València i l'entitat o les entitats
promotores i el període de vigència.
2. L'expedient s'haurà de sotmetre a informació pública de la comunitat universitària durant dos mesos, transcorreguts els quals el Consell
de Govern realitzarà la seua proposta respectant els criteris generals
aprovats pel Claustre.
3. La proposta del Consell de Govern, després de l'obtenció del
preceptiu informe favorable del Consell Social, s'haurà de trametre a la
Generalitat per a l'aprovació de l'adscripció.
4. L'adscripció no pressuposa subvencions econòmiques per part de
la Universitat de València.
Article 48
El director o la directora d'un centre adscrit és nomenat pel rector
o la rectora, d'acord amb l'entitat titular del centre, entre el professorat amb vinculació permanent a la Universitat que complesquen els requisits que exigeix la legislació vigent, oït el Consell de Govern.
Article 53
1. El procediment per a la creació o supressió d'un institut universitari d'investigació propi es regeix pel que disposa l'article 32 d'aquests
Estatuts. L'actuació del Consell de Govern haurà de respectar els criteris
generals aprovats pel Claustre.
2. (suprimir).
3. En cas d'iniciativa de creació, l'expedient es formarà amb documentació referida als aspectes següents:
a) Denominació i fins de l'institut.
b) Justificació de la creació en la Universitat de València.
c) Programa d'activitats a mitjà i llarg termini.
d) Relació dels recursos humans i materials inicialment adscrits a
l'institut.
e) Necessitats materials i economicofinanceres per al funcionament.
f) (suprimir).
g) Qualsevol altra documentació que siga d'interès per valorar la
procedència de l'actuació que cal realitzar.
4. En cas d'iniciativa de supressió, l'expedient es formarà amb
documentació referida als aspectes següents:
a) Justificació de la procedència de la supressió.
b) Destinació del personal i dels mitjans materials adscrits a l'institut que se suprimeix.
5. L'expedient, que ha d'incloure l'informe d'una agència oficial
d'avaluació d'universitats, s'haurà de sotmetre a informació pública de
la comunitat universitària al llarg d'un mes.
6. (suprimir).
7. En el termini de sis mesos a partir de la data de constitució d'un
institut universitari d'investigació, aquest haurà de presentar al Consell
de Govern un projecte de reglament de règim intern. El projecte s'haurà
d'atenir al reglament marc aprovat pel Consell de Govern a proposta de
la Comissió d'Estatuts. Aquest reglament marc regularà provisionalment
el funcionament de l'institut universitari d'investigació des de la seua
constitució fins a l'aprovació del reglament de règim intern.
Article 58
1. El procediment per a la modificació d'un institut universitari
d'investigació propi es regeix pel que disposa l'article 32 d'aquests
Estatuts.
2. La modificació d'un institut interuniversitari s'ha de fer d'acord
amb allò que estableix el seu reglament de règim intern sense perjudici
de la competència del Consell Social.
3. La modificació d'un institut mixt o concertat s'ha de fer d'acord
amb allò que estableix el conveni de creació.
4. La modificació d'un institut adscrit s'ha de fer d'acord amb allò
que estableix el conveni d'adscripció.
Article 59
1. Als instituts universitaris d'investigació propis de la Universitat
de València ha d'haver-hi els òrgans següents: comitè científic, consell
i director o directora. S'hi pot preveure l'existència d'una junta permanent i del càrrec de secretari o secretària.
2. El comitè científic és competent per proposar les directrius generals de les activitats pròpies de l'institut, supervisar-ne el desenvolupament i avaluar-ne els resultats.
El comitè està compost per un màxim de set membres, especialistes
de reconegut prestigi en el camp d'activitat de l'institut. Els designa el
Consell de Govern, a proposta del consell de l'institut i després de l'informe del vicerectorat corresponent. Almenys la meitat dels membres
del comitè han de ser aliens a la Universitat de València.
3. El consell de l'institut està compost per un màxim de 40 membres
i hi estan representats, d'acord amb allò que dispose el reglament de
règim intern, el personal docent i investigador pertanyent a l'institut, el
personal investigador en formació, el personal d'administració i serveis
que s'hi trobe adscrit i, si s'escau, els estudiants i les estudiantes, distribuïts de la manera següent:
a) Un 55 % en representació del professorat amb vinculació permanent.b) Un 15 % en representació del professorat sense vinculació permanent.
c) Un 15 % en representació del personal investigador en formació.
d) Un 5 % en representació dels estudiants i les estudiantes.
e) Un 10 % en representació del personal d'administració i serveis.
El consell de l'institut ha de ser renovat totalment cada tres anys,
llevat de la representació dels estudiants i de les estudiantes, el mandat
dels quals tindrà la durada establerta en el Reglament electoral general
previst en aquests Estatuts. Les vacants que s'hi produesquen en aquest
període seran cobertes pel temps que reste.
4. El consell té les competències següents:
a) Proposar al Consell de Govern el reglament de règim intern i les
seues modificacions, que ha de respectar, en tot cas, allò que dispose el
reglament marc aprovat pel Consell de Govern.
b) Proposar programes de doctorat i altres estudis de postgrau i
d'especialització que ha d'impartir l'institut.
c) Resoldre sobre l'admissió i l'exclusió de membres de l'institut.
d) Distribuir l'assignació pressupostària de l'institut.
e) Aprovar plans d'investigació de l'institut i adoptar les mesures
oportunes de coordinació de projectes d'investigació de membres de
l'institut, d'acord amb les directrius aprovades pel comitè científic.
f) Aprovar la memòria anual d'activitats.
5. El director o la directora de l'institut, que és nomenat pel rector
o la rectora, l'elegeix el consell de l'institut entre el personal docent i
investigador pertanyent a l'institut, amb el títol de doctor i amb dedicació a temps complet, que hi haja estat presentat com a candidat o candidata per un 20 % dels membres del consell de l'institut i que no haja
estat revocat durant els sis mesos anteriors a l'elecció. El compliment
d'aquests requisits serà verificat pel consell de l'institut.
Resultarà elegit en primera volta el candidat o la candidata que
obtinga un nombre de vots superior a la meitat del nombre de membres
del consell de l'institut. En segona volta, en la qual seran candidats els
dos més votats en la primera, resultarà elegit el candidat o la candidata
més votat, sempre que supere el nombre de vots en blanc.
Si cap candidatura no assoleix aquesta majoria, el rector o la rectora
designarà un director o una directora provisional i s'iniciarà un nou
procés electoral en el termini de tres mesos. En aquesta nova elecció,
en la segona volta, en la qual seran candidats els dos més votats en la
primera, resultarà elegit el que obtinga més vots.
La durada del càrrec és de tres anys, amb una única possibilitat de
reelecció consecutiva.
És competència del director o la directora la representació de l'institut, la direcció i la gestió ordinària, com també les competències no
atribuïdes a altres òrgans de l'institut.
Article 60
1. En el reglament de règim intern dels instituts ha de figurar, si
més no:
a) La denominació, la naturalesa i els fins de l'institut.
b) El règim del seu personal docent i investigador i la naturalesa de
la seua vinculació a l'institut, juntament amb els criteris científics que
regulen el procediment d'admissió i exclusió dels seus membres.
c) L'estructura orgànica i funcional de l'institut i els criteris per a
la seua modificació.
d) La composició i les funcions dels seus òrgans de govern.
e) La previsió del seu cessament o revocació.
f) La normativa de distribució de les assignacions pressupostàries
corresponents.
g) La normativa de votacions i el règim de majories per a la presa
d'acords.
h) La regulació de les seues relacions amb els departaments, centres
i serveis de la Universitat de València.
2. El reglament de règim intern dels instituts universitaris d'investigació propis i les seues modificacions han de ser aprovats pel Consell
de Govern.
3. El reglament de règim intern dels instituts d'investigació interuniversitaris i les seues modificacions han de ser aprovats pel Consell de
Govern de la Universitat de València i per l'òrgan competent de l'altra
universitat titular.
4. En el cas d'instituts d'investigació mixts o concertats o dels adscrits, el reglament de règim intern ha de formar part del conveni. Les modificacions s'hauran d'aprovar d'acord amb allò que estableix el
conveni.
Article 61
1. És membre d'un institut universitari d'investigació el personal
docent i investigador que es trobe en alguna de les situacions següents:
a) Ser personal docent i investigador de la Universitat de València
i haver estat admès com a membre de l'institut. El consell de l'institut
ha de resoldre la sol·licitud d'admissió de la persona interessada, oït
el departament a què es troba adscrit, en consideració al currículum
aportat. Tant la persona interessada com el departament, poden recórrer
contra la resolució davant el Consell de Govern, el qual resoldrà després
de l'informe del vicerectorat corresponent.
b) Haver accedit a una plaça adscrita a l'institut o haver estat contractat per ocuparla.
2. L'admissió com a membre d'un institut del personal a què es
refereix l'apartat 1.a d'aquest article no modifica, per ella mateixa, els
seus deures docents, que ha de complir en el departament a què es trobe
adscrita la seua plaça, tret de la docència de doctorat, que es pot impartir
en programes propis de l'institut. La funció investigadora l'ha de desenvolupar principalment en l'àmbit de l'institut.
3. Les obligacions docents del personal a què es refereix l'apartat
1.b d'aquest article s'han de complir prioritàriament en l'institut i, si
no és possible, en el departament que establirà el Consell de Govern,
després de l'informe del vicerectorat corresponent, oït el departament
implicat.
4. És membre d'un institut el personal d'administració i serveis que
ocupa places que s'hi troben adscrites.
5. Són membres d'un institut el personal investigador en formació
que hi estiga adscrit segons allò que regule l'estatut del personal investigador en formació aprovat pel Consell de Govern.
6. Per a cada institut, en els supòsits no prevists en altres articles
d'aquests Estatuts, el Consell de Govern haurà de determinar a través de
quins centres i sectors es realitzarà la participació del personal corresponent en els processos electorals dels òrgans centrals de la Universitat.
Article 65
1. El funcionament dels col·legis majors es regeix per aquests Estatuts i pels seus propis. L'aprovació o modificació d'aquests darrers correspon al Consell de Govern a proposta dels mateixos col·legis.
2. Els estatuts dels col·legis majors s'han d'ajustar a allò que disposen els Estatuts de la Universitat i un estatut marc aprovat pel Consell
de Govern. Han de regular almenys els aspectes següents:
a) Principis que animen i defineixen l'activitat del col·legi major.
b) Normes d'organització i de funcionament.
c) Funcionament dels òrgans de govern.
d) Règim d'admissió i permanència que s'atinga a criteris objectius,
entre els quals ha de figurar necessàriament l'aprofitament acadèmic i
la situació econòmica personal.
Article 69
1. La Universitat de València pot crear, modificar o suprimir residències universitàries, mitjançant acord del Consell de Govern, després
de l'informe favorable del Consell Social. Així mateix, el Consell de
Govern pot instar el Consell Social perquè efectue la proposta d'adscripció d'una residència mitjançant la signatura del conveni corresponent amb l'entitat titular. En el cas de les residències pròpies de la Universitat de València, el rector o la rectora en nomenarà un director o una
directora i n'informarà el Consell de Govern.
2. El funcionament de les residències pròpies es regeix per aquests
Estatuts i pels seus propis. L'aprovació o la modificació d'aquests darrers correspon al Consell de Govern a proposta de les residències.
3. Els estatuts de les residències s'han d'ajustar a allò que disposen
els Estatuts de la Universitat i un estatut marc aprovat pel Consell de
Govern.
Article 81
1. El Claustre és l'òrgan màxim de representació de la comunitat
universitària. Li corresponen les competències de reglamentació, resolució i control que li atribueixen les lleis i aquests Estatuts.
2. El Claustre està format pel rector o la rectora, que el presideix,
el secretari o la secretària general, que ho és del Claustre, el gerent o la gerenta i per tres-cents membres elegits d'acord amb la distribució que
s'indica tot seguit:
a) Cent cinquanta-tres membres del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat i trenta-vuit membres del professorat no
doctor o sense vinculació permanent, elegits per tot el personal docent
i investigador.
b) Setanta-cinc membres elegits pels estudiants i les estudiantes
entre aquests.
c) Trenta membres elegits pel personal d'administració i serveis i
entre aquests.
d) Quatre membres elegits pel personal investigador en formació i
entre aquests.
Els vicerectors, les vicerectores, els vicesecretaris i les vicesecretà
ries generals formen part del Claustre, amb veu i sense vot, llevat que
tinguen la condició de representants en el Claustre.
3. El Claustre ha de ser renovat totalment cada quatre anys, llevat
dels representants dels estudiants i les estudiantes, el mandat dels quals
tindrà la durada establerta en el Reglament electoral general previst
en aquests Estatuts. Les vacants que s'hi produesquen en els períodes
esmentats seran cobertes pel temps que reste. Les eleccions per a la
renovació del Claustre s'han de realitzar durant el primer trimestre del
curs acadèmic.
4. El Claustre també ha de ser renovat totalment en cas de cessament
del rector o la rectora en virtut de revocació aprovada pel Claustre.
Article 82
Les eleccions corresponents a les representacions establertes en l'article anterior es regeixen per les normes següents:
a) La representació del personal docent i investigador es distribueix
proporcionalment a cada facultat o escola, en funció del nombre de
membres del personal docent i investigador adscrits a cada centre. En
cadascun d'aquests centres, aquesta representació es distribueix segons
el nombre de membres del professorat doctor amb vinculació permanent
i del professorat no doctor o sense vinculació permanent del centre. El
percentatge de participació en el Claustre del professorat associat d'institucions sanitàries és el que estableix la disposició addicional onzena
d'aquests Estatuts.
b) La representació dels estudiants i les estudiantes es distribueix
proporcionalment a cada facultat o escola en funció del nombre d'estudiants i estudiantes censats a cada centre.
c) La representació del personal d'administració i serveis es distribueix proporcionalment d'acord amb el cens de cada col·legi electoral,
de manera que es garantesca la participació de tot el personal d'administració i serveis.
d) La representació del personal investigador en formació s'elegeix
en col·legi electoral únic.
e) El Claustre elegeix una Junta Electoral que, segons els criteris
assenyalats en els apartats anteriors, elabora el cens de cada col·legi
electoral, determina el nombre de membres que han de ser elegits i
resol les reclamacions i els recursos que s'interposen en el procediment
electoral.
Article 83
Són competències del Claustre:
a) Defensar la personalitat i els principis de la Universitat de València establerts en el títol preliminar d'aquests Estatuts.
b) Elaborar els Estatuts i les modificacions d'aquests, com també
reformular, si s'escau, els textos inicialment aprovats.
c) Aprovar i modificar els reglaments de la Universitat de València
en les matèries que estableixen els Estatuts i, en particular, el Reglament
electoral general.
d) (suprimir).
e) Establir els criteris generals que el Consell de Govern ha de tenir
presents per emetre informe sobre la creació, modificació i supressió de
facultats, escoles i instituts universitaris d'investigació de la Universitat
de València, i sobre l'adscripció de centres a aquesta.
f) Debatre i, si escau, aprovar els objectius generals de la política
universitària que el rector o la rectora ha de presentar el segon trimestre
de cada any natural.
g) Debatre i, si escau, aprovar les línies generals de la proposta de
pressupost que el rector o la rectora ha de presentar el segon trimestre de cada any natural, de manera coordinada amb els objectius esmentats
en l'apartat f anterior.
h) Debatre l'informe de gestió que, respecte dels objectius generals
aprovats per a un curs acadèmic i un exercici pressupostari i atenent, si
escau, els pressuposts aprovats, ha de presentar el rector o la rectora el
segon trimestre de cada any natural.
i) Aprovar, si escau, la gestió del rector o la rectora, una vegada
debatut l'informe esmentat en l'apartat h), com també la gestió de la
resta d'òrgans de govern de la Universitat.
j) Convocar, amb caràcter extraordinari, eleccions al Rectorat,
d'acord amb allò que disposa l'article 104 d'aquests Estatuts i amb els
efectes que s'hi estableixen.
k) Exigir responsabilitats als càrrecs o representants que elegeix i,
si escau, revocarlos.
l) Deliberar i prendre acords sobre qualsevol proposta que li siga
presentada i, si escau, traslladar-los als organismes corresponents.
m) Totes aquelles que li reserven aquests Estatuts i altres disposicions aplicables.
Article 88
El Consell de Govern està format:
1. Pel rector o la rectora, que el presideix, el secretari o la secretària
general, que ho és també del Consell, i el gerent o la gerenta.
2. Per 15 membres de la pròpia comunitat universitària designats
pel rector o la rectora, en què s'han d'incloure necessàriament els vicerectors i les vicerectores.
3. Per 20 membres del Claustre elegits per aquest entre les representacions dels seus diversos sectors en els nombres següents:
a) Nou en representació del professorat doctor amb vinculació permanent.
b) Dos en representació del professorat no doctor o sense vinculació
permanent.
c) Un en representació del personal investigador en formació.
d) Tres en representació del personal d'administració i serveis.
e) Cinc en representació dels estudiants i les estudiantes.
4. Per 15 representants dels degans, les deganes, els directors i les
directores de centres, instituts universitaris d'investigació i departaments, distribuïts de la forma següent:
a) Onze representants dels degans, les deganes, els directors i les
directores d'escola.
b) Tres representants dels directors i les directores de departament.
c) Un representant dels directors i les directores d'instituts universitaris d'investigació.
5. Per tres membres del Consell Social no pertanyents a la pròpia
comunitat universitària.
6. El mandat dels membres del Consell a què es refereixen els apartats 3 i 4 és de dos anys, tret del mandat dels estudiants i les estudiantes,
el qual tindrà la durada establerta en el Reglament electoral general
previst en aquests Estatuts.
7. Els degans, les deganes, els directors i les directores de centre que
no siguen membres del Consell de Govern tenen el dret d'assistir a les
reunions, amb veu però sense vot, i han de ser convocats en els mateixos
termes que els membres del Consell.
Article 101
1. L'elecció de rector o rectora es fa per votació directa i per sufragi
universal, lliure i secret. El vot és ponderat per sectors de la comunitat
universitària, de la manera següent:
a) El vot del professorat doctor amb vinculació permanent té el
valor d'un 51 % del total de vots a candidatures vàlidament emesos per
la comunitat universitària.
b) El vot del professorat no doctor o sense vinculació permanent té
el valor d'un 12,67 %.
c) El vot dels estudiants i les estudiantes té el valor d'un 25 %.
d) El vot del personal d'administració i serveis té el valor d'un 10
%.
e) El vot del personal investigador en formació té el valor de l'1,33
%.
2. Serà proclamat rector o rectora, en primera votació, el candidat
o la candidata que obtinga la majoria absoluta de vots ponderats a candidatures.l'apartat anterior, es farà una segona votació entre les dues candidatures que hagen obtingut més vots ponderats en la primera. La segona
votació es farà en un dia comprès entre el sisè i el quinzè següents a la
data de la primera. Serà proclamat rector o rectora, en segona votació,
el candidat o la candidata que obtinga la majoria simple dels vots ponderats.
4. El Claustre ha d'aprovar el reglament del procediment electoral.
Article 106
El secretari o la secretària general és nomenat pel rector o la rectora
entre els membres de la Universitat de València que compleixen els
requisits legals. El secretari o la secretària general actua com a tal en
el Claustre i en el Consell de Govern, és el custodi de la documentació
universitària, el fedatari de la Universitat de València i ha de garantir
l'accés dels membres de la comunitat universitària al coneixement dels
acords del Claustre i del Consell de Govern. (Ver PDF)

> Ver archivo PDF (823,6 kb.)

Tiempo estimado de descarga
  Modem 28,8 k.4 m.
  Modem 33,3 k.3 m.
  Modem 56 k.2 m.
  RDSI 64 k.2 m.
  ADSL 256 k.menos de 1 minuto
  ADSL 512 k.menos de 1 minuto
  ADSL 2 Mb.menos de 1 minuto


Para visualizar esta disposición es necesario
el programa Adobe® Acrobat® Reader, que puede
descargar gratuitamente haciendo clic sobre el
icono situado arriba.

Magislex® Servicio de legislación educativa
      © 2021 Siena, S.A.